ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اکبری بورنگ، حفیظه بلوچ، ثریا رودی علی آبادی، علی عسگری، هادی پورشافعی، (1398). بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9(2)، 479-492. magiran.com/p2018955
Mohammad Akbaryborng , Hafizeh Baluoch, Sorayya Ruodi Agiabadi, Ali Asgari, Hadi Pourshafei, (2019). Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role, , 9(2), 479-492. magiran.com/p2018955
محمد اکبری بورنگ، حفیظه بلوچ، ثریا رودی علی آبادی، علی عسگری، هادی پورشافعی، بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت. نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 1398؛ 9(2): 479-492. magiran.com/p2018955
Mohammad Akbaryborng , Hafizeh Baluoch, Sorayya Ruodi Agiabadi, Ali Asgari, Hadi Pourshafei, Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role, , 2019; 9(2): 479-492. magiran.com/p2018955
محمد اکبری بورنگ، حفیظه بلوچ، ثریا رودی علی آبادی، علی عسگری، هادی پورشافعی، "بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت"، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 9، شماره 2 (1398): 479-492. magiran.com/p2018955
Mohammad Akbaryborng , Hafizeh Baluoch, Sorayya Ruodi Agiabadi, Ali Asgari, Hadi Pourshafei, "Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role", 9, no.2 (2019): 479-492. magiran.com/p2018955
محمد اکبری بورنگ، حفیظه بلوچ، ثریا رودی علی آبادی، علی عسگری، هادی پورشافعی، (1398). 'بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت'، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9(2)، صص.479-492. magiran.com/p2018955
Mohammad Akbaryborng , Hafizeh Baluoch, Sorayya Ruodi Agiabadi, Ali Asgari, Hadi Pourshafei, (2019). 'Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role', , 9(2), pp.479-492. magiran.com/p2018955
محمد اکبری بورنگ؛ حفیظه بلوچ؛ ثریا رودی علی آبادی؛ علی عسگری؛ هادی پورشافعی. "بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه و دوزبانه و جنسیت". نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9 ،2 ، 1398، 479-492. magiran.com/p2018955
Mohammad Akbaryborng ; Hafizeh Baluoch; Sorayya Ruodi Agiabadi; Ali Asgari; Hadi Pourshafei. "Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role", , 9, 2, 2019, 479-492. magiran.com/p2018955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال