ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح اله امیرآبادی، حسین اربابی، ابوالفضل آرزومند، مهدی صالح، (1397). ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، 71-79. magiran.com/p2018976
Rouhollah Amirabadi, Hossein Arbabi, Abolfazl Arezoumand, Mahdi Saleh, (2019). Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure, Civil and Environmental Researches, 4(2), 71-79. magiran.com/p2018976
روح اله امیرآبادی، حسین اربابی، ابوالفضل آرزومند، مهدی صالح، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه. مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 1397؛ 4(2): 71-79. magiran.com/p2018976
Rouhollah Amirabadi, Hossein Arbabi, Abolfazl Arezoumand, Mahdi Saleh, Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure, Civil and Environmental Researches, 2019; 4(2): 71-79. magiran.com/p2018976
روح اله امیرآبادی، حسین اربابی، ابوالفضل آرزومند، مهدی صالح، "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 4، شماره 2 (1397): 71-79. magiran.com/p2018976
Rouhollah Amirabadi, Hossein Arbabi, Abolfazl Arezoumand, Mahdi Saleh, "Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure", Civil and Environmental Researches 4, no.2 (2019): 71-79. magiran.com/p2018976
روح اله امیرآبادی، حسین اربابی، ابوالفضل آرزومند، مهدی صالح، (1397). 'ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه'، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4(2)، صص.71-79. magiran.com/p2018976
Rouhollah Amirabadi, Hossein Arbabi, Abolfazl Arezoumand, Mahdi Saleh, (2019). 'Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure', Civil and Environmental Researches, 4(2), pp.71-79. magiran.com/p2018976
روح اله امیرآبادی؛ حسین اربابی؛ ابوالفضل آرزومند؛ مهدی صالح. "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اسکله های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه". مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، 4 ،2 ، 1397، 71-79. magiran.com/p2018976
Rouhollah Amirabadi; Hossein Arbabi; Abolfazl Arezoumand; Mahdi Saleh. "Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure", Civil and Environmental Researches, 4, 2, 2019, 71-79. magiran.com/p2018976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال