ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نصیری فر، محمدرضا آخوند، محمدرضا زادکرمی، (1398). برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته، مجله علوم آماری، 13(2)، 515-537. magiran.com/p2019052
Mohammad Nasirifar, Mohammadreza Akhoond, Mohammadreza Zadkarami, (2019). Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution, Journal of Statistical Sciences, 13(2), 515-537. magiran.com/p2019052
محمد نصیری فر، محمدرضا آخوند، محمدرضا زادکرمی، برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته. مجله علوم آماری، 1398؛ 13(2): 515-537. magiran.com/p2019052
Mohammad Nasirifar, Mohammadreza Akhoond, Mohammadreza Zadkarami, Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution, Journal of Statistical Sciences, 2019; 13(2): 515-537. magiran.com/p2019052
محمد نصیری فر، محمدرضا آخوند، محمدرضا زادکرمی، "برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته"، مجله علوم آماری 13، شماره 2 (1398): 515-537. magiran.com/p2019052
Mohammad Nasirifar, Mohammadreza Akhoond, Mohammadreza Zadkarami, "Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution", Journal of Statistical Sciences 13, no.2 (2019): 515-537. magiran.com/p2019052
محمد نصیری فر، محمدرضا آخوند، محمدرضا زادکرمی، (1398). 'برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته'، مجله علوم آماری، 13(2)، صص.515-537. magiran.com/p2019052
Mohammad Nasirifar, Mohammadreza Akhoond, Mohammadreza Zadkarami, (2019). 'Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution', Journal of Statistical Sciences, 13(2), pp.515-537. magiran.com/p2019052
محمد نصیری فر؛ محمدرضا آخوند؛ محمدرضا زادکرمی. "برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته". مجله علوم آماری، 13 ،2 ، 1398، 515-537. magiran.com/p2019052
Mohammad Nasirifar; Mohammadreza Akhoond; Mohammadreza Zadkarami. "Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution", Journal of Statistical Sciences, 13, 2, 2019, 515-537. magiran.com/p2019052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال