ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همتاللهپیردشتی، حمید عباس دخت، (1397). تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5(4)، 59-70. magiran.com/p2019201
Masoumeh Heidargholinezhad , Manoochehr Gholipoor, Hemmat Pirdashti, Hamid Abbasdokht, (2018). Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings, Iranian Journal of Seed Science and Research, 5(4), 59-70. magiran.com/p2019201
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همتاللهپیردشتی، حمید عباس دخت، تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1397؛ 5(4): 59-70. magiran.com/p2019201
Masoumeh Heidargholinezhad , Manoochehr Gholipoor, Hemmat Pirdashti, Hamid Abbasdokht, Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2018; 5(4): 59-70. magiran.com/p2019201
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همتاللهپیردشتی، حمید عباس دخت، "تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 5، شماره 4 (1397): 59-70. magiran.com/p2019201
Masoumeh Heidargholinezhad , Manoochehr Gholipoor, Hemmat Pirdashti, Hamid Abbasdokht, "Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings", Iranian Journal of Seed Science and Research 5, no.4 (2018): 59-70. magiran.com/p2019201
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همتاللهپیردشتی، حمید عباس دخت، (1397). 'تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5(4)، صص.59-70. magiran.com/p2019201
Masoumeh Heidargholinezhad , Manoochehr Gholipoor, Hemmat Pirdashti, Hamid Abbasdokht, (2018). 'Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings', Iranian Journal of Seed Science and Research, 5(4), pp.59-70. magiran.com/p2019201
معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ منوچهر قلی پور؛ همتاللهپیردشتی؛ حمید عباس دخت. "تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 5 ،4 ، 1397، 59-70. magiran.com/p2019201
Masoumeh Heidargholinezhad ; Manoochehr Gholipoor; Hemmat Pirdashti; Hamid Abbasdokht. "Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings", Iranian Journal of Seed Science and Research, 5, 4, 2018, 59-70. magiran.com/p2019201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال