ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو حشمتی، ساحل خاکپور، زهرا کوثری، مجید محمدی، سعیده زنوزیان ، (1398). شیوع خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(1)، 35-43. magiran.com/p2019422
Arezoo Heshmati Joda, Sahel Khakpoor, Zahra Kosari, Majid Mohammadi, Saeedeh Zenoozian , (2019). Prevalence of Suicide Ideation among Students of Zanjan University of Medical Sciences, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(1), 35-43. magiran.com/p2019422
آرزو حشمتی، ساحل خاکپور، زهرا کوثری، مجید محمدی، سعیده زنوزیان ، شیوع خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1398؛ 17(1): 35-43. magiran.com/p2019422
Arezoo Heshmati Joda, Sahel Khakpoor, Zahra Kosari, Majid Mohammadi, Saeedeh Zenoozian , Prevalence of Suicide Ideation among Students of Zanjan University of Medical Sciences, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2019; 17(1): 35-43. magiran.com/p2019422
آرزو حشمتی، ساحل خاکپور، زهرا کوثری، مجید محمدی، سعیده زنوزیان ، "شیوع خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 1 (1398): 35-43. magiran.com/p2019422
Arezoo Heshmati Joda, Sahel Khakpoor, Zahra Kosari, Majid Mohammadi, Saeedeh Zenoozian , "Prevalence of Suicide Ideation among Students of Zanjan University of Medical Sciences", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.1 (2019): 35-43. magiran.com/p2019422
آرزو حشمتی، ساحل خاکپور، زهرا کوثری، مجید محمدی، سعیده زنوزیان ، (1398). 'شیوع خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(1)، صص.35-43. magiran.com/p2019422
Arezoo Heshmati Joda, Sahel Khakpoor, Zahra Kosari, Majid Mohammadi, Saeedeh Zenoozian , (2019). 'Prevalence of Suicide Ideation among Students of Zanjan University of Medical Sciences', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(1), pp.35-43. magiran.com/p2019422
آرزو حشمتی؛ ساحل خاکپور؛ زهرا کوثری؛ مجید محمدی؛ سعیده زنوزیان . "شیوع خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،1 ، 1398، 35-43. magiran.com/p2019422
Arezoo Heshmati Joda; Sahel Khakpoor; Zahra Kosari; Majid Mohammadi; Saeedeh Zenoozian . "Prevalence of Suicide Ideation among Students of Zanjan University of Medical Sciences", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 1, 2019, 35-43. magiran.com/p2019422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال