ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مهنا، سیاوش طالع پسند ، علی محمد رضایی، محمد علی محمدی فر، (1398). نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(1)، 77-86. magiran.com/p2019431
Saeid Mohanna, Siavash Talepasand , Alimohammad Rezaei, Mohammadali Mohammadfar, (2019). The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive Self-evaluation and Bodily Sensations, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(1), 77-86. magiran.com/p2019431
سعید مهنا، سیاوش طالع پسند ، علی محمد رضایی، محمد علی محمدی فر، نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1398؛ 17(1): 77-86. magiran.com/p2019431
Saeid Mohanna, Siavash Talepasand , Alimohammad Rezaei, Mohammadali Mohammadfar, The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive Self-evaluation and Bodily Sensations, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2019; 17(1): 77-86. magiran.com/p2019431
سعید مهنا، سیاوش طالع پسند ، علی محمد رضایی، محمد علی محمدی فر، "نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 1 (1398): 77-86. magiran.com/p2019431
Saeid Mohanna, Siavash Talepasand , Alimohammad Rezaei, Mohammadali Mohammadfar, "The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive Self-evaluation and Bodily Sensations", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.1 (2019): 77-86. magiran.com/p2019431
سعید مهنا، سیاوش طالع پسند ، علی محمد رضایی، محمد علی محمدی فر، (1398). 'نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(1)، صص.77-86. magiran.com/p2019431
Saeid Mohanna, Siavash Talepasand , Alimohammad Rezaei, Mohammadali Mohammadfar, (2019). 'The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive Self-evaluation and Bodily Sensations', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(1), pp.77-86. magiran.com/p2019431
سعید مهنا؛ سیاوش طالع پسند ؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر. "نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،1 ، 1398، 77-86. magiran.com/p2019431
Saeid Mohanna; Siavash Talepasand ; Alimohammad Rezaei; Mohammadali Mohammadfar. "The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive Self-evaluation and Bodily Sensations", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 1, 2019, 77-86. magiran.com/p2019431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال