ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش پالیزوان، فرشید مسیبی، حسین عموشاهی، (1398). حل مساله خمش و کمانش ورق نیمه ضخیم کامپوزیت ویسکوالاستیک با استفاده از روش توابع پایه نمایی تعمیم یافته، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 190-199. magiran.com/p2019622
Arash Palizvan, Farshid Mossaiby , Hossein Amoushahi, (2019). Bending and buckling solution of composite viscoelastic plate using the generalized exponential basis function method, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 190-199. magiran.com/p2019622
آرش پالیزوان، فرشید مسیبی، حسین عموشاهی، حل مساله خمش و کمانش ورق نیمه ضخیم کامپوزیت ویسکوالاستیک با استفاده از روش توابع پایه نمایی تعمیم یافته. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 190-199. magiran.com/p2019622
Arash Palizvan, Farshid Mossaiby , Hossein Amoushahi, Bending and buckling solution of composite viscoelastic plate using the generalized exponential basis function method, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 190-199. magiran.com/p2019622
آرش پالیزوان، فرشید مسیبی، حسین عموشاهی، "حل مساله خمش و کمانش ورق نیمه ضخیم کامپوزیت ویسکوالاستیک با استفاده از روش توابع پایه نمایی تعمیم یافته"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 190-199. magiran.com/p2019622
Arash Palizvan, Farshid Mossaiby , Hossein Amoushahi, "Bending and buckling solution of composite viscoelastic plate using the generalized exponential basis function method", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 190-199. magiran.com/p2019622
آرش پالیزوان، فرشید مسیبی، حسین عموشاهی، (1398). 'حل مساله خمش و کمانش ورق نیمه ضخیم کامپوزیت ویسکوالاستیک با استفاده از روش توابع پایه نمایی تعمیم یافته'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.190-199. magiran.com/p2019622
Arash Palizvan, Farshid Mossaiby , Hossein Amoushahi, (2019). 'Bending and buckling solution of composite viscoelastic plate using the generalized exponential basis function method', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.190-199. magiran.com/p2019622
آرش پالیزوان؛ فرشید مسیبی؛ حسین عموشاهی. "حل مساله خمش و کمانش ورق نیمه ضخیم کامپوزیت ویسکوالاستیک با استفاده از روش توابع پایه نمایی تعمیم یافته". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 190-199. magiran.com/p2019622
Arash Palizvan; Farshid Mossaiby ; Hossein Amoushahi. "Bending and buckling solution of composite viscoelastic plate using the generalized exponential basis function method", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 190-199. magiran.com/p2019622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال