ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نبیاللهرضائی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصل، (1398). بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 200-212. magiran.com/p2019623
Nabi Rezaei Golshan, Mohammad Hossein Pol , Omid Najafzade Asl, (2019). Numerical Investigation of the Parameters Affecting on the Composite Tubes Response under Axial Impact, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 200-212. magiran.com/p2019623
نبیاللهرضائی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصل، بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 200-212. magiran.com/p2019623
Nabi Rezaei Golshan, Mohammad Hossein Pol , Omid Najafzade Asl, Numerical Investigation of the Parameters Affecting on the Composite Tubes Response under Axial Impact, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 200-212. magiran.com/p2019623
نبیاللهرضائی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصل، "بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 200-212. magiran.com/p2019623
Nabi Rezaei Golshan, Mohammad Hossein Pol , Omid Najafzade Asl, "Numerical Investigation of the Parameters Affecting on the Composite Tubes Response under Axial Impact", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 200-212. magiran.com/p2019623
نبیاللهرضائی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصل، (1398). 'بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.200-212. magiran.com/p2019623
Nabi Rezaei Golshan, Mohammad Hossein Pol , Omid Najafzade Asl, (2019). 'Numerical Investigation of the Parameters Affecting on the Composite Tubes Response under Axial Impact', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.200-212. magiran.com/p2019623
نبیاللهرضائی گلشن؛ محمد حسین پل؛ امید نجف زاده اصل. "بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 200-212. magiran.com/p2019623
Nabi Rezaei Golshan; Mohammad Hossein Pol ; Omid Najafzade Asl. "Numerical Investigation of the Parameters Affecting on the Composite Tubes Response under Axial Impact", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 200-212. magiran.com/p2019623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال