ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی هادی، هادی کریمی، امید بیات، ایمان ابراهیم زاده، (1398). تاثیر افزودن پودر آلومیناید آهن نانو ساختار بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید تنگستن تولید شده به روش سینترینگ پلاسمای جرقه ای، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 225-233. magiran.com/p2019625
Morteza Hadi, Hadi Karimi, Omid Bayat , Iman Ebrahimzadeh, (2019). Influence of nanostructured FeAl powder addition on mechanical properties of WC composites produced by Spark plasma sintering technique, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 225-233. magiran.com/p2019625
مرتضی هادی، هادی کریمی، امید بیات، ایمان ابراهیم زاده، تاثیر افزودن پودر آلومیناید آهن نانو ساختار بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید تنگستن تولید شده به روش سینترینگ پلاسمای جرقه ای. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 225-233. magiran.com/p2019625
Morteza Hadi, Hadi Karimi, Omid Bayat , Iman Ebrahimzadeh, Influence of nanostructured FeAl powder addition on mechanical properties of WC composites produced by Spark plasma sintering technique, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 225-233. magiran.com/p2019625
مرتضی هادی، هادی کریمی، امید بیات، ایمان ابراهیم زاده، "تاثیر افزودن پودر آلومیناید آهن نانو ساختار بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید تنگستن تولید شده به روش سینترینگ پلاسمای جرقه ای"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 225-233. magiran.com/p2019625
Morteza Hadi, Hadi Karimi, Omid Bayat , Iman Ebrahimzadeh, "Influence of nanostructured FeAl powder addition on mechanical properties of WC composites produced by Spark plasma sintering technique", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 225-233. magiran.com/p2019625
مرتضی هادی، هادی کریمی، امید بیات، ایمان ابراهیم زاده، (1398). 'تاثیر افزودن پودر آلومیناید آهن نانو ساختار بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید تنگستن تولید شده به روش سینترینگ پلاسمای جرقه ای'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.225-233. magiran.com/p2019625
Morteza Hadi, Hadi Karimi, Omid Bayat , Iman Ebrahimzadeh, (2019). 'Influence of nanostructured FeAl powder addition on mechanical properties of WC composites produced by Spark plasma sintering technique', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.225-233. magiran.com/p2019625
مرتضی هادی؛ هادی کریمی؛ امید بیات؛ ایمان ابراهیم زاده. "تاثیر افزودن پودر آلومیناید آهن نانو ساختار بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید تنگستن تولید شده به روش سینترینگ پلاسمای جرقه ای". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 225-233. magiran.com/p2019625
Morteza Hadi; Hadi Karimi; Omid Bayat ; Iman Ebrahimzadeh. "Influence of nanostructured FeAl powder addition on mechanical properties of WC composites produced by Spark plasma sintering technique", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 225-233. magiran.com/p2019625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال