ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید مختاری، فرید نظری، مهدی طاهرخانی، هادی علی اکبریان، سهیل رادیوم، (1398). طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 234-241. magiran.com/p2019626
Majid Mokhtari , Farid Nazari, Madhid Taherkhani, Hadi Aliakbarian, Soheil Radiom, (2019). Design and measurement of the first Iranian sandwich Radome panel for C – band weather radar application, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 234-241. magiran.com/p2019626
مجید مختاری، فرید نظری، مهدی طاهرخانی، هادی علی اکبریان، سهیل رادیوم، طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 234-241. magiran.com/p2019626
Majid Mokhtari , Farid Nazari, Madhid Taherkhani, Hadi Aliakbarian, Soheil Radiom, Design and measurement of the first Iranian sandwich Radome panel for C – band weather radar application, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 234-241. magiran.com/p2019626
مجید مختاری، فرید نظری، مهدی طاهرخانی، هادی علی اکبریان، سهیل رادیوم، "طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 234-241. magiran.com/p2019626
Majid Mokhtari , Farid Nazari, Madhid Taherkhani, Hadi Aliakbarian, Soheil Radiom, "Design and measurement of the first Iranian sandwich Radome panel for C – band weather radar application", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 234-241. magiran.com/p2019626
مجید مختاری، فرید نظری، مهدی طاهرخانی، هادی علی اکبریان، سهیل رادیوم، (1398). 'طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.234-241. magiran.com/p2019626
Majid Mokhtari , Farid Nazari, Madhid Taherkhani, Hadi Aliakbarian, Soheil Radiom, (2019). 'Design and measurement of the first Iranian sandwich Radome panel for C – band weather radar application', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.234-241. magiran.com/p2019626
مجید مختاری؛ فرید نظری؛ مهدی طاهرخانی؛ هادی علی اکبریان؛ سهیل رادیوم. "طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 234-241. magiran.com/p2019626
Majid Mokhtari ; Farid Nazari; Madhid Taherkhani; Hadi Aliakbarian; Soheil Radiom. "Design and measurement of the first Iranian sandwich Radome panel for C – band weather radar application", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 234-241. magiran.com/p2019626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال