ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد حسین خانی، محتبی حقیقی یزدی، محمود موسوی مشهدی، مجید صفرآبادی، (1398). مدل سازی اجزاءمحدود و بررسی تجربی اثر زاویه الیاف بر رفتار ویسکوالاستیک چندلایه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 248-254. magiran.com/p2019628
Milad Hosseinkhani, Mojtaba Haghighi Yazdi , Mahmoud Mousavi, Mashhadi, Majid Safarabadi, (2019). Finite element modeling and experimental investigation of the effect of fiber orientation on viscoelastic behavior of composite laminates reinforced with long fibers, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 248-254. magiran.com/p2019628
میلاد حسین خانی، محتبی حقیقی یزدی، محمود موسوی مشهدی، مجید صفرآبادی، مدل سازی اجزاءمحدود و بررسی تجربی اثر زاویه الیاف بر رفتار ویسکوالاستیک چندلایه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 248-254. magiran.com/p2019628
Milad Hosseinkhani, Mojtaba Haghighi Yazdi , Mahmoud Mousavi, Mashhadi, Majid Safarabadi, Finite element modeling and experimental investigation of the effect of fiber orientation on viscoelastic behavior of composite laminates reinforced with long fibers, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 248-254. magiran.com/p2019628
میلاد حسین خانی، محتبی حقیقی یزدی، محمود موسوی مشهدی، مجید صفرآبادی، "مدل سازی اجزاءمحدود و بررسی تجربی اثر زاویه الیاف بر رفتار ویسکوالاستیک چندلایه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 248-254. magiran.com/p2019628
Milad Hosseinkhani, Mojtaba Haghighi Yazdi , Mahmoud Mousavi, Mashhadi, Majid Safarabadi, "Finite element modeling and experimental investigation of the effect of fiber orientation on viscoelastic behavior of composite laminates reinforced with long fibers", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 248-254. magiran.com/p2019628
میلاد حسین خانی، محتبی حقیقی یزدی، محمود موسوی مشهدی، مجید صفرآبادی، (1398). 'مدل سازی اجزاءمحدود و بررسی تجربی اثر زاویه الیاف بر رفتار ویسکوالاستیک چندلایه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.248-254. magiran.com/p2019628
Milad Hosseinkhani, Mojtaba Haghighi Yazdi , Mahmoud Mousavi, Mashhadi, Majid Safarabadi, (2019). 'Finite element modeling and experimental investigation of the effect of fiber orientation on viscoelastic behavior of composite laminates reinforced with long fibers', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.248-254. magiran.com/p2019628
میلاد حسین خانی؛ محتبی حقیقی یزدی؛ محمود موسوی مشهدی؛ مجید صفرآبادی. "مدل سازی اجزاءمحدود و بررسی تجربی اثر زاویه الیاف بر رفتار ویسکوالاستیک چندلایه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف بلند". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 248-254. magiran.com/p2019628
Milad Hosseinkhani; Mojtaba Haghighi Yazdi ; Mahmoud Mousavi; Mashhadi; Majid Safarabadi. "Finite element modeling and experimental investigation of the effect of fiber orientation on viscoelastic behavior of composite laminates reinforced with long fibers", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 248-254. magiran.com/p2019628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال