ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین خدادادی، غلامحسین لیاقت، حامد احمدی، احمد رضا بهرامیان، داود شاهقلیان قهفرخی، یاور عنانی، سمانه آسمانی، (1398). تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت بالا روی صفحات کامپوزیتی کولار/اپوکسی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 265-274. magiran.com/p2019630
Amin Khodadadi, Gholamhossein Liaghat , Hamed Ahmadi, Ahmad Reza Bahramian, Davoud Shahgholian, Yavar Anani, Samane Asemani, (2019). Experimental and numerical analysis of high velocity impact on Kevlar/Epoxy composite plates, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 265-274. magiran.com/p2019630
امین خدادادی، غلامحسین لیاقت، حامد احمدی، احمد رضا بهرامیان، داود شاهقلیان قهفرخی، یاور عنانی، سمانه آسمانی، تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت بالا روی صفحات کامپوزیتی کولار/اپوکسی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 265-274. magiran.com/p2019630
Amin Khodadadi, Gholamhossein Liaghat , Hamed Ahmadi, Ahmad Reza Bahramian, Davoud Shahgholian, Yavar Anani, Samane Asemani, Experimental and numerical analysis of high velocity impact on Kevlar/Epoxy composite plates, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 265-274. magiran.com/p2019630
امین خدادادی، غلامحسین لیاقت، حامد احمدی، احمد رضا بهرامیان، داود شاهقلیان قهفرخی، یاور عنانی، سمانه آسمانی، "تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت بالا روی صفحات کامپوزیتی کولار/اپوکسی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 265-274. magiran.com/p2019630
Amin Khodadadi, Gholamhossein Liaghat , Hamed Ahmadi, Ahmad Reza Bahramian, Davoud Shahgholian, Yavar Anani, Samane Asemani, "Experimental and numerical analysis of high velocity impact on Kevlar/Epoxy composite plates", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 265-274. magiran.com/p2019630
امین خدادادی، غلامحسین لیاقت، حامد احمدی، احمد رضا بهرامیان، داود شاهقلیان قهفرخی، یاور عنانی، سمانه آسمانی، (1398). 'تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت بالا روی صفحات کامپوزیتی کولار/اپوکسی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.265-274. magiran.com/p2019630
Amin Khodadadi, Gholamhossein Liaghat , Hamed Ahmadi, Ahmad Reza Bahramian, Davoud Shahgholian, Yavar Anani, Samane Asemani, (2019). 'Experimental and numerical analysis of high velocity impact on Kevlar/Epoxy composite plates', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.265-274. magiran.com/p2019630
امین خدادادی؛ غلامحسین لیاقت؛ حامد احمدی؛ احمد رضا بهرامیان؛ داود شاهقلیان قهفرخی؛ یاور عنانی؛ سمانه آسمانی. "تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت بالا روی صفحات کامپوزیتی کولار/اپوکسی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 265-274. magiran.com/p2019630
Amin Khodadadi; Gholamhossein Liaghat ; Hamed Ahmadi; Ahmad Reza Bahramian; Davoud Shahgholian; Yavar Anani; Samane Asemani. "Experimental and numerical analysis of high velocity impact on Kevlar/Epoxy composite plates", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 265-274. magiran.com/p2019630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال