ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مراد شیخی، علی صناعی، (1398). تحلیل تجربی خواص کششی نانو کامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده / نانو ذرات سیلیکا به کمک روش رویه پاسخ، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 275-282. magiran.com/p2019631
Mohammad Morad Sheikhi , Ali Sanaei, (2019). Experimental analysis of tensile properties nanocomposites based on polypropylene/ Carboxylated Nitrile Rubber /Silica nano powder by using response surface methodology, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 275-282. magiran.com/p2019631
محمد مراد شیخی، علی صناعی، تحلیل تجربی خواص کششی نانو کامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده / نانو ذرات سیلیکا به کمک روش رویه پاسخ. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 275-282. magiran.com/p2019631
Mohammad Morad Sheikhi , Ali Sanaei, Experimental analysis of tensile properties nanocomposites based on polypropylene/ Carboxylated Nitrile Rubber /Silica nano powder by using response surface methodology, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 275-282. magiran.com/p2019631
محمد مراد شیخی، علی صناعی، "تحلیل تجربی خواص کششی نانو کامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده / نانو ذرات سیلیکا به کمک روش رویه پاسخ"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 275-282. magiran.com/p2019631
Mohammad Morad Sheikhi , Ali Sanaei, "Experimental analysis of tensile properties nanocomposites based on polypropylene/ Carboxylated Nitrile Rubber /Silica nano powder by using response surface methodology", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 275-282. magiran.com/p2019631
محمد مراد شیخی، علی صناعی، (1398). 'تحلیل تجربی خواص کششی نانو کامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده / نانو ذرات سیلیکا به کمک روش رویه پاسخ'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.275-282. magiran.com/p2019631
Mohammad Morad Sheikhi , Ali Sanaei, (2019). 'Experimental analysis of tensile properties nanocomposites based on polypropylene/ Carboxylated Nitrile Rubber /Silica nano powder by using response surface methodology', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.275-282. magiran.com/p2019631
محمد مراد شیخی؛ علی صناعی. "تحلیل تجربی خواص کششی نانو کامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده / نانو ذرات سیلیکا به کمک روش رویه پاسخ". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 275-282. magiran.com/p2019631
Mohammad Morad Sheikhi ; Ali Sanaei. "Experimental analysis of tensile properties nanocomposites based on polypropylene/ Carboxylated Nitrile Rubber /Silica nano powder by using response surface methodology", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 275-282. magiran.com/p2019631
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال