ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز اسمی زاده، راضی صحرائیان، قاسم نادری، مسعود اسفنده، (1398). رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 283-293. magiran.com/p2019632
Elnaz Esmizadeh, Razi Sahraeian , Ghasem Naderi, Masoud Esfandeh, (2019). Mechanical behavior of nanoperlite/nanoclay hybrid nanocomposites based on polyethylene: Experimental and numerical validation of hyperelastic models, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 283-293. magiran.com/p2019632
الناز اسمی زاده، راضی صحرائیان، قاسم نادری، مسعود اسفنده، رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 283-293. magiran.com/p2019632
Elnaz Esmizadeh, Razi Sahraeian , Ghasem Naderi, Masoud Esfandeh, Mechanical behavior of nanoperlite/nanoclay hybrid nanocomposites based on polyethylene: Experimental and numerical validation of hyperelastic models, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 283-293. magiran.com/p2019632
الناز اسمی زاده، راضی صحرائیان، قاسم نادری، مسعود اسفنده، "رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 283-293. magiran.com/p2019632
Elnaz Esmizadeh, Razi Sahraeian , Ghasem Naderi, Masoud Esfandeh, "Mechanical behavior of nanoperlite/nanoclay hybrid nanocomposites based on polyethylene: Experimental and numerical validation of hyperelastic models", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 283-293. magiran.com/p2019632
الناز اسمی زاده، راضی صحرائیان، قاسم نادری، مسعود اسفنده، (1398). 'رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.283-293. magiran.com/p2019632
Elnaz Esmizadeh, Razi Sahraeian , Ghasem Naderi, Masoud Esfandeh, (2019). 'Mechanical behavior of nanoperlite/nanoclay hybrid nanocomposites based on polyethylene: Experimental and numerical validation of hyperelastic models', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.283-293. magiran.com/p2019632
الناز اسمی زاده؛ راضی صحرائیان؛ قاسم نادری؛ مسعود اسفنده. "رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 283-293. magiran.com/p2019632
Elnaz Esmizadeh; Razi Sahraeian ; Ghasem Naderi; Masoud Esfandeh. "Mechanical behavior of nanoperlite/nanoclay hybrid nanocomposites based on polyethylene: Experimental and numerical validation of hyperelastic models", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 283-293. magiran.com/p2019632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال