ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله کمانی، مهدی کمالی دولت آبادی، علی اصغر اصغریان جدی، کورش نصراله زاده، (1398). افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، 310-318. magiran.com/p2019635
Roohollah Kamani, Mehdi Kamali Dolatabadi , Ali Asghar Asghharian Jeddi, Kourosh Nasrollahzadeh, (2019). Increasing the efficiency of carbon fiber bundles in reinforcing fine grained concrete: an experimental study of flexural bearing capacity, Journal of Science and Technology Composite, 6(2), 310-318. magiran.com/p2019635
روح الله کمانی، مهدی کمالی دولت آبادی، علی اصغر اصغریان جدی، کورش نصراله زاده، افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(2): 310-318. magiran.com/p2019635
Roohollah Kamani, Mehdi Kamali Dolatabadi , Ali Asghar Asghharian Jeddi, Kourosh Nasrollahzadeh, Increasing the efficiency of carbon fiber bundles in reinforcing fine grained concrete: an experimental study of flexural bearing capacity, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(2): 310-318. magiran.com/p2019635
روح الله کمانی، مهدی کمالی دولت آبادی، علی اصغر اصغریان جدی، کورش نصراله زاده، "افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 2 (1398): 310-318. magiran.com/p2019635
Roohollah Kamani, Mehdi Kamali Dolatabadi , Ali Asghar Asghharian Jeddi, Kourosh Nasrollahzadeh, "Increasing the efficiency of carbon fiber bundles in reinforcing fine grained concrete: an experimental study of flexural bearing capacity", Journal of Science and Technology Composite 6, no.2 (2019): 310-318. magiran.com/p2019635
روح الله کمانی، مهدی کمالی دولت آبادی، علی اصغر اصغریان جدی، کورش نصراله زاده، (1398). 'افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(2)، صص.310-318. magiran.com/p2019635
Roohollah Kamani, Mehdi Kamali Dolatabadi , Ali Asghar Asghharian Jeddi, Kourosh Nasrollahzadeh, (2019). 'Increasing the efficiency of carbon fiber bundles in reinforcing fine grained concrete: an experimental study of flexural bearing capacity', Journal of Science and Technology Composite, 6(2), pp.310-318. magiran.com/p2019635
روح الله کمانی؛ مهدی کمالی دولت آبادی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ کورش نصراله زاده. "افزایش کارایی دسته الیاف کربن در تقویت بتن ریزدانه: مطالعه تجربی ظرفیت باربری خمشی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،2 ، 1398، 310-318. magiran.com/p2019635
Roohollah Kamani; Mehdi Kamali Dolatabadi ; Ali Asghar Asghharian Jeddi; Kourosh Nasrollahzadeh. "Increasing the efficiency of carbon fiber bundles in reinforcing fine grained concrete: an experimental study of flexural bearing capacity", Journal of Science and Technology Composite, 6, 2, 2019, 310-318. magiran.com/p2019635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال