ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمدصادق طباطبایی ، حامد حیدری ایرانی، نفیسه جعفری، (1398). بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(1)، 87-118. magiran.com/p2019654
MohammadSadegh Tabatabaei, Hamed Heidari Irani, Nafiseh Jafari, (2019). A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law, Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 6(1), 87-118. magiran.com/p2019654
سیدمحمدصادق طباطبایی ، حامد حیدری ایرانی، نفیسه جعفری، بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1398؛ 6(1): 87-118. magiran.com/p2019654
MohammadSadegh Tabatabaei, Hamed Heidari Irani, Nafiseh Jafari, A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law, Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 2019; 6(1): 87-118. magiran.com/p2019654
سیدمحمدصادق طباطبایی ، حامد حیدری ایرانی، نفیسه جعفری، "بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه"، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 6، شماره 1 (1398): 87-118. magiran.com/p2019654
MohammadSadegh Tabatabaei, Hamed Heidari Irani, Nafiseh Jafari, "A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law", Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law 6, no.1 (2019): 87-118. magiran.com/p2019654
سیدمحمدصادق طباطبایی ، حامد حیدری ایرانی، نفیسه جعفری، (1398). 'بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه'، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(1)، صص.87-118. magiran.com/p2019654
MohammadSadegh Tabatabaei, Hamed Heidari Irani, Nafiseh Jafari, (2019). 'A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law', Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 6(1), pp.87-118. magiran.com/p2019654
سیدمحمدصادق طباطبایی ؛ حامد حیدری ایرانی؛ نفیسه جعفری. "بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه". فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6 ،1 ، 1398، 87-118. magiran.com/p2019654
MohammadSadegh Tabatabaei; Hamed Heidari Irani; Nafiseh Jafari. "A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law", Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 6, 1, 2019, 87-118. magiran.com/p2019654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال