ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم علی قارداشی، مریم میرابی، غلام علی حقیقت، (1398). مروری بر ترکیبات PCBs در محیط زیست، اثرات بهداشتی، روش های شناسایی و امحاء آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، 87-100. magiran.com/p2019718
Abolghasem Ali Ghardashi, Maryam Mirabi, Gholam Ali Haghighat, (2019). An overview on PCBs in the environment, their health effects, identifying and removal methodsl methods, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), 87-100. magiran.com/p2019718
ابوالقاسم علی قارداشی، مریم میرابی، غلام علی حقیقت، مروری بر ترکیبات PCBs در محیط زیست، اثرات بهداشتی، روش های شناسایی و امحاء آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1398؛ 6(1): 87-100. magiran.com/p2019718
Abolghasem Ali Ghardashi, Maryam Mirabi, Gholam Ali Haghighat, An overview on PCBs in the environment, their health effects, identifying and removal methodsl methods, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2019; 6(1): 87-100. magiran.com/p2019718
ابوالقاسم علی قارداشی، مریم میرابی، غلام علی حقیقت، "مروری بر ترکیبات PCBs در محیط زیست، اثرات بهداشتی، روش های شناسایی و امحاء آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 6، شماره 1 (1398): 87-100. magiran.com/p2019718
Abolghasem Ali Ghardashi, Maryam Mirabi, Gholam Ali Haghighat, "An overview on PCBs in the environment, their health effects, identifying and removal methodsl methods", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 6, no.1 (2019): 87-100. magiran.com/p2019718
ابوالقاسم علی قارداشی، مریم میرابی، غلام علی حقیقت، (1398). 'مروری بر ترکیبات PCBs در محیط زیست، اثرات بهداشتی، روش های شناسایی و امحاء آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، صص.87-100. magiran.com/p2019718
Abolghasem Ali Ghardashi, Maryam Mirabi, Gholam Ali Haghighat, (2019). 'An overview on PCBs in the environment, their health effects, identifying and removal methodsl methods', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), pp.87-100. magiran.com/p2019718
ابوالقاسم علی قارداشی؛ مریم میرابی؛ غلام علی حقیقت. "مروری بر ترکیبات PCBs در محیط زیست، اثرات بهداشتی، روش های شناسایی و امحاء آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6 ،1 ، 1398، 87-100. magiran.com/p2019718
Abolghasem Ali Ghardashi; Maryam Mirabi; Gholam Ali Haghighat. "An overview on PCBs in the environment, their health effects, identifying and removal methodsl methods", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6, 1, 2019, 87-100. magiran.com/p2019718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال