ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد جوانمرد، علی رضا رجایی، فرشید خسرو پور، (1398). اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، 101-111. magiran.com/p2019719
Javad Javanmard, Alireza Rajaee, Farshid Khosrowpour, (2019). The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy studentsd boy students, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), 101-111. magiran.com/p2019719
جواد جوانمرد، علی رضا رجایی، فرشید خسرو پور، اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1398؛ 6(1): 101-111. magiran.com/p2019719
Javad Javanmard, Alireza Rajaee, Farshid Khosrowpour, The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy studentsd boy students, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2019; 6(1): 101-111. magiran.com/p2019719
جواد جوانمرد، علی رضا رجایی، فرشید خسرو پور، "اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 6، شماره 1 (1398): 101-111. magiran.com/p2019719
Javad Javanmard, Alireza Rajaee, Farshid Khosrowpour, "The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy studentsd boy students", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 6, no.1 (2019): 101-111. magiran.com/p2019719
جواد جوانمرد، علی رضا رجایی، فرشید خسرو پور، (1398). 'اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، صص.101-111. magiran.com/p2019719
Javad Javanmard, Alireza Rajaee, Farshid Khosrowpour, (2019). 'The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy studentsd boy students', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), pp.101-111. magiran.com/p2019719
جواد جوانمرد؛ علی رضا رجایی؛ فرشید خسرو پور. "اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6 ،1 ، 1398، 101-111. magiran.com/p2019719
Javad Javanmard; Alireza Rajaee; Farshid Khosrowpour. "The effectiveness of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy studentsd boy students", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6, 1, 2019, 101-111. magiran.com/p2019719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال