ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت نوحی، فرزاد اسفندیاری، تانیا دهش، منصوره عزیززاده، (1398). بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، 122-131. magiran.com/p2019721
Esmat Nouhi, Farzad Esfandiary, Tania Dehesh, Mansooreh Azizzadeh, (2019). Assessing Relationship Osteoporosis Preventive Behaviors and Blood D3 Level among Nurses, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), 122-131. magiran.com/p2019721
عصمت نوحی، فرزاد اسفندیاری، تانیا دهش، منصوره عزیززاده، بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1398؛ 6(1): 122-131. magiran.com/p2019721
Esmat Nouhi, Farzad Esfandiary, Tania Dehesh, Mansooreh Azizzadeh, Assessing Relationship Osteoporosis Preventive Behaviors and Blood D3 Level among Nurses, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2019; 6(1): 122-131. magiran.com/p2019721
عصمت نوحی، فرزاد اسفندیاری، تانیا دهش، منصوره عزیززاده، "بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 6، شماره 1 (1398): 122-131. magiran.com/p2019721
Esmat Nouhi, Farzad Esfandiary, Tania Dehesh, Mansooreh Azizzadeh, "Assessing Relationship Osteoporosis Preventive Behaviors and Blood D3 Level among Nurses", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 6, no.1 (2019): 122-131. magiran.com/p2019721
عصمت نوحی، فرزاد اسفندیاری، تانیا دهش، منصوره عزیززاده، (1398). 'بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، صص.122-131. magiran.com/p2019721
Esmat Nouhi, Farzad Esfandiary, Tania Dehesh, Mansooreh Azizzadeh, (2019). 'Assessing Relationship Osteoporosis Preventive Behaviors and Blood D3 Level among Nurses', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), pp.122-131. magiran.com/p2019721
عصمت نوحی؛ فرزاد اسفندیاری؛ تانیا دهش؛ منصوره عزیززاده. "بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سطح D3 خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6 ،1 ، 1398، 122-131. magiran.com/p2019721
Esmat Nouhi; Farzad Esfandiary; Tania Dehesh; Mansooreh Azizzadeh. "Assessing Relationship Osteoporosis Preventive Behaviors and Blood D3 Level among Nurses", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6, 1, 2019, 122-131. magiran.com/p2019721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال