ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده یزدان پناه، فاطمه جورکش، عزیز الله دهقان، ابوبکر جعفرنژاد، (1398). بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، 145-156. magiran.com/p2019723
Farideh Yazdanpanah, Fatemeh Jourkesh, Azizallah Dehghan, Aboubakr Jafarnezhad, (2019). The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city 2018, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), 145-156. magiran.com/p2019723
فریده یزدان پناه، فاطمه جورکش، عزیز الله دهقان، ابوبکر جعفرنژاد، بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1398؛ 6(1): 145-156. magiran.com/p2019723
Farideh Yazdanpanah, Fatemeh Jourkesh, Azizallah Dehghan, Aboubakr Jafarnezhad, The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city 2018, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2019; 6(1): 145-156. magiran.com/p2019723
فریده یزدان پناه، فاطمه جورکش، عزیز الله دهقان، ابوبکر جعفرنژاد، "بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 6، شماره 1 (1398): 145-156. magiran.com/p2019723
Farideh Yazdanpanah, Fatemeh Jourkesh, Azizallah Dehghan, Aboubakr Jafarnezhad, "The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city 2018", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 6, no.1 (2019): 145-156. magiran.com/p2019723
فریده یزدان پناه، فاطمه جورکش، عزیز الله دهقان، ابوبکر جعفرنژاد، (1398). 'بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6(1)، صص.145-156. magiran.com/p2019723
Farideh Yazdanpanah, Fatemeh Jourkesh, Azizallah Dehghan, Aboubakr Jafarnezhad, (2019). 'The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city 2018', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6(1), pp.145-156. magiran.com/p2019723
فریده یزدان پناه؛ فاطمه جورکش؛ عزیز الله دهقان؛ ابوبکر جعفرنژاد. "بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار؛ 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6 ،1 ، 1398، 145-156. magiran.com/p2019723
Farideh Yazdanpanah; Fatemeh Jourkesh; Azizallah Dehghan; Aboubakr Jafarnezhad. "The effect of women’s employment on marital satisfaction among employed women and housewives and their husbands in Larestan city 2018", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 6, 1, 2019, 145-156. magiran.com/p2019723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال