ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fabio Vidal, Dennis de Carvalho Ferreira, Alexandre Marques, Cristiane Barbosa, Kátia Regina V, Rosana Helena, Lucio de Souza, Manuel Marques, (2019). Recall Rates of Patients in Endodontic Treatments: A Critical Review, Iranian Endodontic Journal, 14(3), 171-177. magiran.com/p2019736
Fabio Vidal, Dennis de Carvalho Ferreira, Alexandre Marques, Cristiane Barbosa, Kátia Regina V, Rosana Helena, Lucio de Souza, Manuel Marques, Recall Rates of Patients in Endodontic Treatments: A Critical Review, Iranian Endodontic Journal, 2019; 14(3): 171-177. magiran.com/p2019736
Fabio Vidal, Dennis de Carvalho Ferreira, Alexandre Marques, Cristiane Barbosa, Kátia Regina V, Rosana Helena, Lucio de Souza, Manuel Marques, "Recall Rates of Patients in Endodontic Treatments: A Critical Review", Iranian Endodontic Journal 14, no.3 (2019): 171-177. magiran.com/p2019736
Fabio Vidal, Dennis de Carvalho Ferreira, Alexandre Marques, Cristiane Barbosa, Kátia Regina V, Rosana Helena, Lucio de Souza, Manuel Marques, (2019). 'Recall Rates of Patients in Endodontic Treatments: A Critical Review', Iranian Endodontic Journal, 14(3), pp.171-177. magiran.com/p2019736
Fabio Vidal; Dennis de Carvalho Ferreira; Alexandre Marques; Cristiane Barbosa; Kátia Regina V; Rosana Helena; Lucio de Souza; Manuel Marques. "Recall Rates of Patients in Endodontic Treatments: A Critical Review", Iranian Endodontic Journal, 14, 3, 2019, 171-177. magiran.com/p2019736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال