ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه سردار، علی گنجیان خناری، سید ابراهیم دیباجی، (1398). دراسه مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقا لرساله مادبه افلاطون، فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی، 34، 133-155. magiran.com/p2019792
Reyhane Sardar, Ali Ganjian Khenari , Seyed Ebrahim Dibaji, (2019). Investigation of the love concept in the poems of Jamil bin Muammar based on the Plato's Symposium, Rays of Criticism In Arabic & Persian, 34, 133-155. magiran.com/p2019792
ریحانه سردار، علی گنجیان خناری، سید ابراهیم دیباجی، دراسه مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقا لرساله مادبه افلاطون. فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی، 1398؛ 34: 133-155. magiran.com/p2019792
Reyhane Sardar, Ali Ganjian Khenari , Seyed Ebrahim Dibaji, Investigation of the love concept in the poems of Jamil bin Muammar based on the Plato's Symposium, Rays of Criticism In Arabic & Persian, 2019; 34: 133-155. magiran.com/p2019792
ریحانه سردار، علی گنجیان خناری، سید ابراهیم دیباجی، "دراسه مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقا لرساله مادبه افلاطون"، فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی ،34 (1398): 133-155. magiran.com/p2019792
Reyhane Sardar, Ali Ganjian Khenari , Seyed Ebrahim Dibaji, "Investigation of the love concept in the poems of Jamil bin Muammar based on the Plato's Symposium", Rays of Criticism In Arabic & Persian no. 34 (2019): 133-155. magiran.com/p2019792
ریحانه سردار، علی گنجیان خناری، سید ابراهیم دیباجی، (1398). 'دراسه مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقا لرساله مادبه افلاطون'، فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی، 34، صص.133-155. magiran.com/p2019792
Reyhane Sardar, Ali Ganjian Khenari , Seyed Ebrahim Dibaji, (2019). 'Investigation of the love concept in the poems of Jamil bin Muammar based on the Plato's Symposium', Rays of Criticism In Arabic & Persian, 34, pp.133-155. magiran.com/p2019792
ریحانه سردار؛ علی گنجیان خناری؛ سید ابراهیم دیباجی. "دراسه مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقا لرساله مادبه افلاطون". فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی، 34 ، 1398، 133-155. magiran.com/p2019792
Reyhane Sardar; Ali Ganjian Khenari ; Seyed Ebrahim Dibaji. "Investigation of the love concept in the poems of Jamil bin Muammar based on the Plato's Symposium", Rays of Criticism In Arabic & Persian, 34, 2019, 133-155. magiran.com/p2019792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال