ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، بهاءالدین علیاری تبریزی، عطاء الله علیاری تبریزی، (1398). اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(16)، 11-41. magiran.com/p2020063
Dr. Hashem Hashemizadeh Harrisi, Bahaoddin Aliyari Tabrizi, Ataolaullah Aliyari Tabrizi, (2019). Granting asylum to political criminals in documents and International Judicial Procedure, , 5(16), 11-41. magiran.com/p2020063
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، بهاءالدین علیاری تبریزی، عطاء الله علیاری تبریزی، اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی. نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(16): 11-41. magiran.com/p2020063
Dr. Hashem Hashemizadeh Harrisi, Bahaoddin Aliyari Tabrizi, Ataolaullah Aliyari Tabrizi, Granting asylum to political criminals in documents and International Judicial Procedure, , 2019; 5(16): 11-41. magiran.com/p2020063
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، بهاءالدین علیاری تبریزی، عطاء الله علیاری تبریزی، "اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 16 (1398): 11-41. magiran.com/p2020063
Dr. Hashem Hashemizadeh Harrisi, Bahaoddin Aliyari Tabrizi, Ataolaullah Aliyari Tabrizi, "Granting asylum to political criminals in documents and International Judicial Procedure", 5, no.16 (2019): 11-41. magiran.com/p2020063
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، بهاءالدین علیاری تبریزی، عطاء الله علیاری تبریزی، (1398). 'اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(16)، صص.11-41. magiran.com/p2020063
Dr. Hashem Hashemizadeh Harrisi, Bahaoddin Aliyari Tabrizi, Ataolaullah Aliyari Tabrizi, (2019). 'Granting asylum to political criminals in documents and International Judicial Procedure', , 5(16), pp.11-41. magiran.com/p2020063
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی؛ بهاءالدین علیاری تبریزی؛ عطاء الله علیاری تبریزی. "اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،16 ، 1398، 11-41. magiran.com/p2020063
Dr. Hashem Hashemizadeh Harrisi; Bahaoddin Aliyari Tabrizi; Ataolaullah Aliyari Tabrizi. "Granting asylum to political criminals in documents and International Judicial Procedure", , 5, 16, 2019, 11-41. magiran.com/p2020063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال