ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا غلامزاده، (1398). نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(16)، 43-69. magiran.com/p2020073
Hamidreza Gholamzadeh, (2019). The Role of NGOs in US Public Diplomacy: Case study of the National Endowment for Democracy in Egypt and violation of the right to self-determination, , 5(16), 43-69. magiran.com/p2020073
حمیدرضا غلامزاده، نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت. نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(16): 43-69. magiran.com/p2020073
Hamidreza Gholamzadeh, The Role of NGOs in US Public Diplomacy: Case study of the National Endowment for Democracy in Egypt and violation of the right to self-determination, , 2019; 5(16): 43-69. magiran.com/p2020073
حمیدرضا غلامزاده، "نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 16 (1398): 43-69. magiran.com/p2020073
Hamidreza Gholamzadeh, "The Role of NGOs in US Public Diplomacy: Case study of the National Endowment for Democracy in Egypt and violation of the right to self-determination", 5, no.16 (2019): 43-69. magiran.com/p2020073
حمیدرضا غلامزاده، (1398). 'نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(16)، صص.43-69. magiran.com/p2020073
Hamidreza Gholamzadeh, (2019). 'The Role of NGOs in US Public Diplomacy: Case study of the National Endowment for Democracy in Egypt and violation of the right to self-determination', , 5(16), pp.43-69. magiran.com/p2020073
حمیدرضا غلامزاده. "نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،16 ، 1398، 43-69. magiran.com/p2020073
Hamidreza Gholamzadeh. "The Role of NGOs in US Public Diplomacy: Case study of the National Endowment for Democracy in Egypt and violation of the right to self-determination", , 5, 16, 2019, 43-69. magiran.com/p2020073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال