ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی کبیری، علی رضا رازقی، یحیی نقی زاده محجوب، (1398). علت شناسی بروز تقاضاهای اجتماعی در خروج میراث معماری از فهرست آثار ملی ایران بررسی موردی: تقاضاهای مالکان بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر تهران طی دهه گذشته، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 22، 53-70. magiran.com/p2020176
Mohammadali Kabiri, Alireza Razeghi , Yahya Naghizadeh Mahjoub, (2019). The Etiology of Social Demands on Removal of Architectural Heritages from National Heritage ListThe Case Study: Demands of Owners of Architectural Heritages in Tehran during Last Decade, Journal of Architecture and Urban Planning, 22, 53-70. magiran.com/p2020176
محمدعلی کبیری، علی رضا رازقی، یحیی نقی زاده محجوب، علت شناسی بروز تقاضاهای اجتماعی در خروج میراث معماری از فهرست آثار ملی ایران بررسی موردی: تقاضاهای مالکان بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر تهران طی دهه گذشته. نشریه نامه معماری و شهرسازی، 1398؛ 22: 53-70. magiran.com/p2020176
Mohammadali Kabiri, Alireza Razeghi , Yahya Naghizadeh Mahjoub, The Etiology of Social Demands on Removal of Architectural Heritages from National Heritage ListThe Case Study: Demands of Owners of Architectural Heritages in Tehran during Last Decade, Journal of Architecture and Urban Planning, 2019; 22: 53-70. magiran.com/p2020176
محمدعلی کبیری، علی رضا رازقی، یحیی نقی زاده محجوب، "علت شناسی بروز تقاضاهای اجتماعی در خروج میراث معماری از فهرست آثار ملی ایران بررسی موردی: تقاضاهای مالکان بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر تهران طی دهه گذشته"، نشریه نامه معماری و شهرسازی ،22 (1398): 53-70. magiran.com/p2020176
Mohammadali Kabiri, Alireza Razeghi , Yahya Naghizadeh Mahjoub, "The Etiology of Social Demands on Removal of Architectural Heritages from National Heritage ListThe Case Study: Demands of Owners of Architectural Heritages in Tehran during Last Decade", Journal of Architecture and Urban Planning no. 22 (2019): 53-70. magiran.com/p2020176
محمدعلی کبیری، علی رضا رازقی، یحیی نقی زاده محجوب، (1398). 'علت شناسی بروز تقاضاهای اجتماعی در خروج میراث معماری از فهرست آثار ملی ایران بررسی موردی: تقاضاهای مالکان بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر تهران طی دهه گذشته'، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 22، صص.53-70. magiran.com/p2020176
Mohammadali Kabiri, Alireza Razeghi , Yahya Naghizadeh Mahjoub, (2019). 'The Etiology of Social Demands on Removal of Architectural Heritages from National Heritage ListThe Case Study: Demands of Owners of Architectural Heritages in Tehran during Last Decade', Journal of Architecture and Urban Planning, 22, pp.53-70. magiran.com/p2020176
محمدعلی کبیری؛ علی رضا رازقی؛ یحیی نقی زاده محجوب. "علت شناسی بروز تقاضاهای اجتماعی در خروج میراث معماری از فهرست آثار ملی ایران بررسی موردی: تقاضاهای مالکان بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر تهران طی دهه گذشته". نشریه نامه معماری و شهرسازی، 22 ، 1398، 53-70. magiran.com/p2020176
Mohammadali Kabiri; Alireza Razeghi ; Yahya Naghizadeh Mahjoub. "The Etiology of Social Demands on Removal of Architectural Heritages from National Heritage ListThe Case Study: Demands of Owners of Architectural Heritages in Tehran during Last Decade", Journal of Architecture and Urban Planning, 22, 2019, 53-70. magiran.com/p2020176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال