ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری، نوید نصیری زاده، محمد میرجلیلی، (1398). تخریب الکتروکاتالیستی ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(2)، 155-168. magiran.com/p2020199
F. Jafari, N. Nasirizadeh , M. Mirjalili, (2019). Electrocatalytic Degradation of Reactive Blue 222 Dye at Carbon Ceramic Electrode modified with Titanium Dioxide Nanoparticles and Multiwall Carbon Nanotube, Journal of Color Science and Technology, 13(2), 155-168. magiran.com/p2020199
فاطمه جعفری، نوید نصیری زاده، محمد میرجلیلی، تخریب الکتروکاتالیستی ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1398؛ 13(2): 155-168. magiran.com/p2020199
F. Jafari, N. Nasirizadeh , M. Mirjalili, Electrocatalytic Degradation of Reactive Blue 222 Dye at Carbon Ceramic Electrode modified with Titanium Dioxide Nanoparticles and Multiwall Carbon Nanotube, Journal of Color Science and Technology, 2019; 13(2): 155-168. magiran.com/p2020199
فاطمه جعفری، نوید نصیری زاده، محمد میرجلیلی، "تخریب الکتروکاتالیستی ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره"، نشریه علوم و فناوری رنگ 13، شماره 2 (1398): 155-168. magiran.com/p2020199
F. Jafari, N. Nasirizadeh , M. Mirjalili, "Electrocatalytic Degradation of Reactive Blue 222 Dye at Carbon Ceramic Electrode modified with Titanium Dioxide Nanoparticles and Multiwall Carbon Nanotube", Journal of Color Science and Technology 13, no.2 (2019): 155-168. magiran.com/p2020199
فاطمه جعفری، نوید نصیری زاده، محمد میرجلیلی، (1398). 'تخریب الکتروکاتالیستی ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(2)، صص.155-168. magiran.com/p2020199
F. Jafari, N. Nasirizadeh , M. Mirjalili, (2019). 'Electrocatalytic Degradation of Reactive Blue 222 Dye at Carbon Ceramic Electrode modified with Titanium Dioxide Nanoparticles and Multiwall Carbon Nanotube', Journal of Color Science and Technology, 13(2), pp.155-168. magiran.com/p2020199
فاطمه جعفری؛ نوید نصیری زاده؛ محمد میرجلیلی. "تخریب الکتروکاتالیستی ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در سطح الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره". نشریه علوم و فناوری رنگ، 13 ،2 ، 1398، 155-168. magiran.com/p2020199
F. Jafari; N. Nasirizadeh ; M. Mirjalili. "Electrocatalytic Degradation of Reactive Blue 222 Dye at Carbon Ceramic Electrode modified with Titanium Dioxide Nanoparticles and Multiwall Carbon Nanotube", Journal of Color Science and Technology, 13, 2, 2019, 155-168. magiran.com/p2020199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال