ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، (1398). الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی، مجله پایش، 18(4)، 333-345. magiran.com/p2020201
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Seyyed Saeed Mortazavi, Seyyed Ehsan Elahi, (2019). Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative Study, Payesh, 18(4), 333-345. magiran.com/p2020201
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی. مجله پایش، 1398؛ 18(4): 333-345. magiran.com/p2020201
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Seyyed Saeed Mortazavi, Seyyed Ehsan Elahi, Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative Study, Payesh, 2019; 18(4): 333-345. magiran.com/p2020201
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، "الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی"، مجله پایش 18، شماره 4 (1398): 333-345. magiran.com/p2020201
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Seyyed Saeed Mortazavi, Seyyed Ehsan Elahi, "Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative Study", Payesh 18, no.4 (2019): 333-345. magiran.com/p2020201
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، (1398). 'الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی'، مجله پایش، 18(4)، صص.333-345. magiran.com/p2020201
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Seyyed Saeed Mortazavi, Seyyed Ehsan Elahi, (2019). 'Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative Study', Payesh, 18(4), pp.333-345. magiran.com/p2020201
مصطفی جهانگیر؛ علیرضا خوراکیان؛ سید سعید مرتضوی؛ سید احسان الهی. "الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی". مجله پایش، 18 ،4 ، 1398، 333-345. magiran.com/p2020201
Mostafa Jahangir; Alireza Khorakian; Seyyed Saeed Mortazavi; Seyyed Ehsan Elahi. "Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative Study", Payesh, 18, 4, 2019, 333-345. magiran.com/p2020201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال