ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رمضان پور، علی تقی پور، محمد واحدیان، حامد تابش، (1398). تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار، مجله پایش، 18(4)، 381-391. magiran.com/p2020205
Maryam Ramezanpoor, Ali Taghipour, Hamed Tabesh, Mohamad Vahedian, (2019). The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit and vegetable intake in pregnant women, Payesh, 18(4), 381-391. magiran.com/p2020205
مریم رمضان پور، علی تقی پور، محمد واحدیان، حامد تابش، تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار. مجله پایش، 1398؛ 18(4): 381-391. magiran.com/p2020205
Maryam Ramezanpoor, Ali Taghipour, Hamed Tabesh, Mohamad Vahedian, The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit and vegetable intake in pregnant women, Payesh, 2019; 18(4): 381-391. magiran.com/p2020205
مریم رمضان پور، علی تقی پور، محمد واحدیان، حامد تابش، "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار"، مجله پایش 18، شماره 4 (1398): 381-391. magiran.com/p2020205
Maryam Ramezanpoor, Ali Taghipour, Hamed Tabesh, Mohamad Vahedian, "The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit and vegetable intake in pregnant women", Payesh 18, no.4 (2019): 381-391. magiran.com/p2020205
مریم رمضان پور، علی تقی پور، محمد واحدیان، حامد تابش، (1398). 'تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار'، مجله پایش، 18(4)، صص.381-391. magiran.com/p2020205
Maryam Ramezanpoor, Ali Taghipour, Hamed Tabesh, Mohamad Vahedian, (2019). 'The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit and vegetable intake in pregnant women', Payesh, 18(4), pp.381-391. magiran.com/p2020205
مریم رمضان پور؛ علی تقی پور؛ محمد واحدیان؛ حامد تابش. "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی زنان باردار". مجله پایش، 18 ،4 ، 1398، 381-391. magiran.com/p2020205
Maryam Ramezanpoor; Ali Taghipour; Hamed Tabesh; Mohamad Vahedian. "The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit and vegetable intake in pregnant women", Payesh, 18, 4, 2019, 381-391. magiran.com/p2020205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال