ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ملک محمدی، محسن زین العابدینی، (1398). مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 5(3)، 91-100. magiran.com/p2020234
Saeed Malekmohammadi, Mohsen Zainolabedini, (2019). Khozestan Institute for higher education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills, Human Information Interaction, 5(3), 91-100. magiran.com/p2020234
سعید ملک محمدی، محسن زین العابدینی، مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان. مجله تعامل انسان و اطلاعات، 1398؛ 5(3): 91-100. magiran.com/p2020234
Saeed Malekmohammadi, Mohsen Zainolabedini, Khozestan Institute for higher education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills, Human Information Interaction, 2019; 5(3): 91-100. magiran.com/p2020234
سعید ملک محمدی، محسن زین العابدینی، "مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان"، مجله تعامل انسان و اطلاعات 5، شماره 3 (1398): 91-100. magiran.com/p2020234
Saeed Malekmohammadi, Mohsen Zainolabedini, "Khozestan Institute for higher education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills", Human Information Interaction 5, no.3 (2019): 91-100. magiran.com/p2020234
سعید ملک محمدی، محسن زین العابدینی، (1398). 'مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان'، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 5(3)، صص.91-100. magiran.com/p2020234
Saeed Malekmohammadi, Mohsen Zainolabedini, (2019). 'Khozestan Institute for higher education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills', Human Information Interaction, 5(3), pp.91-100. magiran.com/p2020234
سعید ملک محمدی؛ محسن زین العابدینی. "مهارت های ارتباط غیرکلامی کتابداران از دیدگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان". مجله تعامل انسان و اطلاعات، 5 ،3 ، 1398، 91-100. magiran.com/p2020234
Saeed Malekmohammadi; Mohsen Zainolabedini. "Khozestan Institute for higher education students' viewpoints on librarians' nonverbal communication skills", Human Information Interaction, 5, 3, 2019, 91-100. magiran.com/p2020234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال