ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب خراسانی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، فریبرز مومن بیک، سحاب حجازی، (1398). جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(2)، 237-247. magiran.com/p2020325
Zeinab Khorasani , Ali Abdolkhani, Yahya Hamzeh, Fariborz Momenbeik, Sahab Hedjazi, (2019). Extraction of lignin with lignoboost process and production of water-soluble sulfonated derivatives from lignin of bagasse soda black liquor, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(2), 237-247. magiran.com/p2020325
زینب خراسانی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، فریبرز مومن بیک، سحاب حجازی، جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(2): 237-247. magiran.com/p2020325
Zeinab Khorasani , Ali Abdolkhani, Yahya Hamzeh, Fariborz Momenbeik, Sahab Hedjazi, Extraction of lignin with lignoboost process and production of water-soluble sulfonated derivatives from lignin of bagasse soda black liquor, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(2): 237-247. magiran.com/p2020325
زینب خراسانی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، فریبرز مومن بیک، سحاب حجازی، "جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 2 (1398): 237-247. magiran.com/p2020325
Zeinab Khorasani , Ali Abdolkhani, Yahya Hamzeh, Fariborz Momenbeik, Sahab Hedjazi, "Extraction of lignin with lignoboost process and production of water-soluble sulfonated derivatives from lignin of bagasse soda black liquor", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.2 (2019): 237-247. magiran.com/p2020325
زینب خراسانی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، فریبرز مومن بیک، سحاب حجازی، (1398). 'جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(2)، صص.237-247. magiran.com/p2020325
Zeinab Khorasani , Ali Abdolkhani, Yahya Hamzeh, Fariborz Momenbeik, Sahab Hedjazi, (2019). 'Extraction of lignin with lignoboost process and production of water-soluble sulfonated derivatives from lignin of bagasse soda black liquor', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(2), pp.237-247. magiran.com/p2020325
زینب خراسانی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ فریبرز مومن بیک؛ سحاب حجازی. "جداسازی لیگنین با فرآیند لیگنوبوست و تهیه مشتق سولفون دار شده محلول در آب از لیگنین موجود در مایع پخت سیاه سودای باگاس". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،2 ، 1398، 237-247. magiran.com/p2020325
Zeinab Khorasani ; Ali Abdolkhani; Yahya Hamzeh; Fariborz Momenbeik; Sahab Hedjazi. "Extraction of lignin with lignoboost process and production of water-soluble sulfonated derivatives from lignin of bagasse soda black liquor", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 2, 2019, 237-247. magiran.com/p2020325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال