ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قاسمیان، حسین رسالتی، احمدرضا سراییان، هایکو لنگه، کلودیا کرستینی، رضا ابراهیمی، (1398). شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(2)، 297-309. magiran.com/p2020330
Ali Ghasemian , Hossein Resalati, Ahmadreza Saraeian, Heiko Lange, Claudia Crestini, Reza Ebrahimi, (2019). Identification and Evaluation of characteristics of Fractions of Industrial Softwood Kraft Lignin Separated by Single Step Fractionation, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(2), 297-309. magiran.com/p2020330
علی قاسمیان، حسین رسالتی، احمدرضا سراییان، هایکو لنگه، کلودیا کرستینی، رضا ابراهیمی، شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(2): 297-309. magiran.com/p2020330
Ali Ghasemian , Hossein Resalati, Ahmadreza Saraeian, Heiko Lange, Claudia Crestini, Reza Ebrahimi, Identification and Evaluation of characteristics of Fractions of Industrial Softwood Kraft Lignin Separated by Single Step Fractionation, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(2): 297-309. magiran.com/p2020330
علی قاسمیان، حسین رسالتی، احمدرضا سراییان، هایکو لنگه، کلودیا کرستینی، رضا ابراهیمی، "شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 2 (1398): 297-309. magiran.com/p2020330
Ali Ghasemian , Hossein Resalati, Ahmadreza Saraeian, Heiko Lange, Claudia Crestini, Reza Ebrahimi, "Identification and Evaluation of characteristics of Fractions of Industrial Softwood Kraft Lignin Separated by Single Step Fractionation", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.2 (2019): 297-309. magiran.com/p2020330
علی قاسمیان، حسین رسالتی، احمدرضا سراییان، هایکو لنگه، کلودیا کرستینی، رضا ابراهیمی، (1398). 'شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(2)، صص.297-309. magiran.com/p2020330
Ali Ghasemian , Hossein Resalati, Ahmadreza Saraeian, Heiko Lange, Claudia Crestini, Reza Ebrahimi, (2019). 'Identification and Evaluation of characteristics of Fractions of Industrial Softwood Kraft Lignin Separated by Single Step Fractionation', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(2), pp.297-309. magiran.com/p2020330
علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سراییان؛ هایکو لنگه؛ کلودیا کرستینی؛ رضا ابراهیمی. "شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،2 ، 1398، 297-309. magiran.com/p2020330
Ali Ghasemian ; Hossein Resalati; Ahmadreza Saraeian; Heiko Lange; Claudia Crestini; Reza Ebrahimi. "Identification and Evaluation of characteristics of Fractions of Industrial Softwood Kraft Lignin Separated by Single Step Fractionation", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 2, 2019, 297-309. magiran.com/p2020330
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال