ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرجام وهابی، امیرحسین یاوری، نرگس حسن مرادی، علیرضا نجفی، (1398). طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7(2)، 131-152. magiran.com/p2020337
farjam vahabi, (2019). Designing a Comprehensive System of Professional Police In-Service Training Based on the Law on Employment of Law Enforcement of the Islamic Republic of Iran in Law and Order Security, Journal of Training in Police Sciences, 7(2), 131-152. magiran.com/p2020337
فرجام وهابی، امیرحسین یاوری، نرگس حسن مرادی، علیرضا نجفی، طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1398؛ 7(2): 131-152. magiran.com/p2020337
farjam vahabi, Designing a Comprehensive System of Professional Police In-Service Training Based on the Law on Employment of Law Enforcement of the Islamic Republic of Iran in Law and Order Security, Journal of Training in Police Sciences, 2019; 7(2): 131-152. magiran.com/p2020337
فرجام وهابی، امیرحسین یاوری، نرگس حسن مرادی، علیرضا نجفی، "طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی"، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 7، شماره 2 (1398): 131-152. magiran.com/p2020337
farjam vahabi, "Designing a Comprehensive System of Professional Police In-Service Training Based on the Law on Employment of Law Enforcement of the Islamic Republic of Iran in Law and Order Security", Journal of Training in Police Sciences 7, no.2 (2019): 131-152. magiran.com/p2020337
فرجام وهابی، امیرحسین یاوری، نرگس حسن مرادی، علیرضا نجفی، (1398). 'طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی'، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7(2)، صص.131-152. magiran.com/p2020337
farjam vahabi, (2019). 'Designing a Comprehensive System of Professional Police In-Service Training Based on the Law on Employment of Law Enforcement of the Islamic Republic of Iran in Law and Order Security', Journal of Training in Police Sciences, 7(2), pp.131-152. magiran.com/p2020337
فرجام وهابی؛ امیرحسین یاوری؛ نرگس حسن مرادی؛ علیرضا نجفی. "طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی". فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7 ،2 ، 1398، 131-152. magiran.com/p2020337
farjam vahabi. "Designing a Comprehensive System of Professional Police In-Service Training Based on the Law on Employment of Law Enforcement of the Islamic Republic of Iran in Law and Order Security", Journal of Training in Police Sciences, 7, 2, 2019, 131-152. magiran.com/p2020337
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال