ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کورش پارسا معین، ملیحه یزدانی، (1398). رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7(2)، 112-130. magiran.com/p2020338
kourosh parsa moein, (2019). The Relationship between In-Service Training with Efficiency and Effectiveness of Najah Staff in Tehran, Journal of Training in Police Sciences, 7(2), 112-130. magiran.com/p2020338
کورش پارسا معین، ملیحه یزدانی، رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1398؛ 7(2): 112-130. magiran.com/p2020338
kourosh parsa moein, The Relationship between In-Service Training with Efficiency and Effectiveness of Najah Staff in Tehran, Journal of Training in Police Sciences, 2019; 7(2): 112-130. magiran.com/p2020338
کورش پارسا معین، ملیحه یزدانی، "رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران"، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 7، شماره 2 (1398): 112-130. magiran.com/p2020338
kourosh parsa moein, "The Relationship between In-Service Training with Efficiency and Effectiveness of Najah Staff in Tehran", Journal of Training in Police Sciences 7, no.2 (2019): 112-130. magiran.com/p2020338
کورش پارسا معین، ملیحه یزدانی، (1398). 'رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران'، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7(2)، صص.112-130. magiran.com/p2020338
kourosh parsa moein, (2019). 'The Relationship between In-Service Training with Efficiency and Effectiveness of Najah Staff in Tehran', Journal of Training in Police Sciences, 7(2), pp.112-130. magiran.com/p2020338
کورش پارسا معین؛ ملیحه یزدانی. "رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران". فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7 ،2 ، 1398، 112-130. magiran.com/p2020338
kourosh parsa moein. "The Relationship between In-Service Training with Efficiency and Effectiveness of Najah Staff in Tehran", Journal of Training in Police Sciences, 7, 2, 2019, 112-130. magiran.com/p2020338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال