ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا گلعذار، فهیمه رمضانی تهرانی، عباس عبادی، زهره کشاورز، فرید زایری، (1398). مقابله با نارسایی اولیه ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه ی کیفی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(529)، 608-616. magiran.com/p2020425
Samira Golezar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Abbas Ebadi, Zohreh Keshavarz, Farid Zayeri, (2019). Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study, Journal Of Isfahan Medical School, 37(529), 608-616. magiran.com/p2020425
سمیرا گلعذار، فهیمه رمضانی تهرانی، عباس عبادی، زهره کشاورز، فرید زایری، مقابله با نارسایی اولیه ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه ی کیفی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(529): 608-616. magiran.com/p2020425
Samira Golezar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Abbas Ebadi, Zohreh Keshavarz, Farid Zayeri, Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(529): 608-616. magiran.com/p2020425
سمیرا گلعذار، فهیمه رمضانی تهرانی، عباس عبادی، زهره کشاورز، فرید زایری، "مقابله با نارسایی اولیه ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه ی کیفی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 529 (1398): 608-616. magiran.com/p2020425
Samira Golezar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Abbas Ebadi, Zohreh Keshavarz, Farid Zayeri, "Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.529 (2019): 608-616. magiran.com/p2020425
سمیرا گلعذار، فهیمه رمضانی تهرانی، عباس عبادی، زهره کشاورز، فرید زایری، (1398). 'مقابله با نارسایی اولیه ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه ی کیفی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(529)، صص.608-616. magiran.com/p2020425
Samira Golezar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Abbas Ebadi, Zohreh Keshavarz, Farid Zayeri, (2019). 'Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study', Journal Of Isfahan Medical School, 37(529), pp.608-616. magiran.com/p2020425
سمیرا گلعذار؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ عباس عبادی؛ زهره کشاورز؛ فرید زایری. "مقابله با نارسایی اولیه ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه ی کیفی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،529 ، 1398، 608-616. magiran.com/p2020425
Samira Golezar; Fahimeh Ramezani Tehrani; Abbas Ebadi; Zohreh Keshavarz; Farid Zayeri. "Coping with Primary Ovarian Insufficiency in Iranian Women: A Qualitative Study", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 529, 2019, 608-616. magiran.com/p2020425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال