ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زین العابدین جویبان، محمد کافی، احمد نظامی، سید غلام رضا موسوی، (1398). بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، 403-414. magiran.com/p2020478
Mohammad Kafi, (2019). Effects of Water Stress, Nitrogen and Potassium on Some Physiological Characteristics and Dry Matter Yield of Blue Panic Grass (Panicum antidotale Retz.), Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), 403-414. magiran.com/p2020478
زین العابدین جویبان، محمد کافی، احمد نظامی، سید غلام رضا موسوی، بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.). نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(3): 403-414. magiran.com/p2020478
Mohammad Kafi, Effects of Water Stress, Nitrogen and Potassium on Some Physiological Characteristics and Dry Matter Yield of Blue Panic Grass (Panicum antidotale Retz.), Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(3): 403-414. magiran.com/p2020478
زین العابدین جویبان، محمد کافی، احمد نظامی، سید غلام رضا موسوی، "بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 3 (1398): 403-414. magiran.com/p2020478
Mohammad Kafi, "Effects of Water Stress, Nitrogen and Potassium on Some Physiological Characteristics and Dry Matter Yield of Blue Panic Grass (Panicum antidotale Retz.)", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.3 (2019): 403-414. magiran.com/p2020478
زین العابدین جویبان، محمد کافی، احمد نظامی، سید غلام رضا موسوی، (1398). 'بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، صص.403-414. magiran.com/p2020478
Mohammad Kafi, (2019). 'Effects of Water Stress, Nitrogen and Potassium on Some Physiological Characteristics and Dry Matter Yield of Blue Panic Grass (Panicum antidotale Retz.)', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), pp.403-414. magiran.com/p2020478
زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلام رضا موسوی. "بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،3 ، 1398، 403-414. magiran.com/p2020478
Mohammad Kafi. "Effects of Water Stress, Nitrogen and Potassium on Some Physiological Characteristics and Dry Matter Yield of Blue Panic Grass (Panicum antidotale Retz.)", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 3, 2019, 403-414. magiran.com/p2020478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال