ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقی پور، رسول اصغری، (1398). تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های Aegilops triuncialis، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، 415-425. magiran.com/p2020479
Zahra Taghipour, (2019). Effect of Terminal Water Stress on Grain Yield and Morpho-physiological Traits of Aegilops triuncialis Ecotypes, Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), 415-425. magiran.com/p2020479
زهرا تقی پور، رسول اصغری، تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های Aegilops triuncialis. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(3): 415-425. magiran.com/p2020479
Zahra Taghipour, Effect of Terminal Water Stress on Grain Yield and Morpho-physiological Traits of Aegilops triuncialis Ecotypes, Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(3): 415-425. magiran.com/p2020479
زهرا تقی پور، رسول اصغری، "تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های Aegilops triuncialis"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 3 (1398): 415-425. magiran.com/p2020479
Zahra Taghipour, "Effect of Terminal Water Stress on Grain Yield and Morpho-physiological Traits of Aegilops triuncialis Ecotypes", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.3 (2019): 415-425. magiran.com/p2020479
زهرا تقی پور، رسول اصغری، (1398). 'تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های Aegilops triuncialis'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، صص.415-425. magiran.com/p2020479
Zahra Taghipour, (2019). 'Effect of Terminal Water Stress on Grain Yield and Morpho-physiological Traits of Aegilops triuncialis Ecotypes', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), pp.415-425. magiran.com/p2020479
زهرا تقی پور؛ رسول اصغری. "تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های Aegilops triuncialis". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،3 ، 1398، 415-425. magiran.com/p2020479
Zahra Taghipour. "Effect of Terminal Water Stress on Grain Yield and Morpho-physiological Traits of Aegilops triuncialis Ecotypes", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 3, 2019, 415-425. magiran.com/p2020479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال