ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کمایی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، (1398). اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، 441-455. magiran.com/p2020481
Hamidreza Esvand, (2019). Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date, Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), 441-455. magiran.com/p2020481
حسین کمایی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(3): 441-455. magiran.com/p2020481
Hamidreza Esvand, Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date, Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(3): 441-455. magiran.com/p2020481
حسین کمایی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، "اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 3 (1398): 441-455. magiran.com/p2020481
Hamidreza Esvand, "Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.3 (2019): 441-455. magiran.com/p2020481
حسین کمایی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، (1398). 'اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، صص.441-455. magiran.com/p2020481
Hamidreza Esvand, (2019). 'Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), pp.441-455. magiran.com/p2020481
حسین کمایی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاالله دانشور؛ فرهاد نظریان. "اثر محلول‏ پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،3 ، 1398، 441-455. magiran.com/p2020481
Hamidreza Esvand. "Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 3, 2019, 441-455. magiran.com/p2020481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال