ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد صالحی، افراسیاب راهنما ، موسی مسکرباشی، خسرو مهدی خانلو، (1398). اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، 491-502. magiran.com/p2020485
Afrasiab Rahnama, (2019). Effect of Terminal Heat Stress on Some Agronomic, Physiological and Oil Yield Traits of Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) under Ahvaz Conditions, Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), 491-502. magiran.com/p2020485
فرشاد صالحی، افراسیاب راهنما ، موسی مسکرباشی، خسرو مهدی خانلو، اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(3): 491-502. magiran.com/p2020485
Afrasiab Rahnama, Effect of Terminal Heat Stress on Some Agronomic, Physiological and Oil Yield Traits of Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) under Ahvaz Conditions, Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(3): 491-502. magiran.com/p2020485
فرشاد صالحی، افراسیاب راهنما ، موسی مسکرباشی، خسرو مهدی خانلو، "اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 3 (1398): 491-502. magiran.com/p2020485
Afrasiab Rahnama, "Effect of Terminal Heat Stress on Some Agronomic, Physiological and Oil Yield Traits of Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) under Ahvaz Conditions", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.3 (2019): 491-502. magiran.com/p2020485
فرشاد صالحی، افراسیاب راهنما ، موسی مسکرباشی، خسرو مهدی خانلو، (1398). 'اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(3)، صص.491-502. magiran.com/p2020485
Afrasiab Rahnama, (2019). 'Effect of Terminal Heat Stress on Some Agronomic, Physiological and Oil Yield Traits of Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) under Ahvaz Conditions', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), pp.491-502. magiran.com/p2020485
فرشاد صالحی؛ افراسیاب راهنما ؛ موسی مسکرباشی؛ خسرو مهدی خانلو. "اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،3 ، 1398، 491-502. magiran.com/p2020485
Afrasiab Rahnama. "Effect of Terminal Heat Stress on Some Agronomic, Physiological and Oil Yield Traits of Safflower Cultivars (Carthamus tinctorius L.) under Ahvaz Conditions", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 3, 2019, 491-502. magiran.com/p2020485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال