ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Narjes Nooriani, Vida Mohammadi, Awat Feizi, Hossein Shahnazi, Gholamreza Askari, Elham Ramezanzade, (2019). The Effect of Nutritional Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge, Health Belief Model Constructs, and Dietary Intake in Hemodialysis Patients, Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research, 24(5), 372-378. magiran.com/p2020529
Narjes Nooriani, Vida Mohammadi, Awat Feizi, Hossein Shahnazi, Gholamreza Askari, Elham Ramezanzade, The Effect of Nutritional Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge, Health Belief Model Constructs, and Dietary Intake in Hemodialysis Patients, Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research, 2019; 24(5): 372-378. magiran.com/p2020529
Narjes Nooriani, Vida Mohammadi, Awat Feizi, Hossein Shahnazi, Gholamreza Askari, Elham Ramezanzade, "The Effect of Nutritional Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge, Health Belief Model Constructs, and Dietary Intake in Hemodialysis Patients", Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research 24, no.5 (2019): 372-378. magiran.com/p2020529
Narjes Nooriani, Vida Mohammadi, Awat Feizi, Hossein Shahnazi, Gholamreza Askari, Elham Ramezanzade, (2019). 'The Effect of Nutritional Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge, Health Belief Model Constructs, and Dietary Intake in Hemodialysis Patients', Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research, 24(5), pp.372-378. magiran.com/p2020529
Narjes Nooriani; Vida Mohammadi; Awat Feizi; Hossein Shahnazi; Gholamreza Askari; Elham Ramezanzade. "The Effect of Nutritional Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge, Health Belief Model Constructs, and Dietary Intake in Hemodialysis Patients", Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research, 24, 5, 2019, 372-378. magiran.com/p2020529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال