ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی اکبر مرتضوی اممی، قدسی احقر، ذبیح پیرانی، حسن حیدری، رحیم حمیدی پور، (1398). تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان دختر، فصلنامه خانواده و پژوهش، 16(43)، 67-82. magiran.com/p2020671
Gh. Ahghar, Ph.D., Z. Pirani, H. Heidari, R. Hamidipour, S.A.A. Mortazavi , (2019). The Effects of Positive Psychology Intervention on Self-Efficacy and Psychological Hardiness of Female Students, Journal of Family and Research, 16(43), 67-82. magiran.com/p2020671
سیدعلی اکبر مرتضوی اممی، قدسی احقر، ذبیح پیرانی، حسن حیدری، رحیم حمیدی پور، تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان دختر. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1398؛ 16(43): 67-82. magiran.com/p2020671
Gh. Ahghar, Ph.D., Z. Pirani, H. Heidari, R. Hamidipour, S.A.A. Mortazavi , The Effects of Positive Psychology Intervention on Self-Efficacy and Psychological Hardiness of Female Students, Journal of Family and Research, 2019; 16(43): 67-82. magiran.com/p2020671
سیدعلی اکبر مرتضوی اممی، قدسی احقر، ذبیح پیرانی، حسن حیدری، رحیم حمیدی پور، "تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان دختر"، فصلنامه خانواده و پژوهش 16، شماره 43 (1398): 67-82. magiran.com/p2020671
Gh. Ahghar, Ph.D., Z. Pirani, H. Heidari, R. Hamidipour, S.A.A. Mortazavi , "The Effects of Positive Psychology Intervention on Self-Efficacy and Psychological Hardiness of Female Students", Journal of Family and Research 16, no.43 (2019): 67-82. magiran.com/p2020671
سیدعلی اکبر مرتضوی اممی، قدسی احقر، ذبیح پیرانی، حسن حیدری، رحیم حمیدی پور، (1398). 'تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان دختر'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 16(43)، صص.67-82. magiran.com/p2020671
Gh. Ahghar, Ph.D., Z. Pirani, H. Heidari, R. Hamidipour, S.A.A. Mortazavi , (2019). 'The Effects of Positive Psychology Intervention on Self-Efficacy and Psychological Hardiness of Female Students', Journal of Family and Research, 16(43), pp.67-82. magiran.com/p2020671
سیدعلی اکبر مرتضوی اممی؛ قدسی احقر؛ ذبیح پیرانی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدی پور. "تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی دانش آموزان دختر". فصلنامه خانواده و پژوهش، 16 ،43 ، 1398، 67-82. magiran.com/p2020671
Gh. Ahghar; Ph.D.; Z. Pirani; H. Heidari; R. Hamidipour; S.A.A. Mortazavi . "The Effects of Positive Psychology Intervention on Self-Efficacy and Psychological Hardiness of Female Students", Journal of Family and Research, 16, 43, 2019, 67-82. magiran.com/p2020671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال