ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم میرچناری، بهزاد عباسی، مرضیه تولایی، لیلا آزادی، محمدحسین نصر، (1398). شیوع، علل، درمان و عملکرد بیضه قبل و بعد از درمان واریکوسل: مطالعه مروری نظام مند، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 1-12. magiran.com/p2020676
Maryam Mirchenari, Behzad Abbasi, Marziyeh Tavalaee, Leila Azadi, Mohammad, Hossein Nasr, (2019). Prevalence, etiology, testicular function and clinic outcome before and after varicocelectomy: A systematic review, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 1-12. magiran.com/p2020676
مریم میرچناری، بهزاد عباسی، مرضیه تولایی، لیلا آزادی، محمدحسین نصر، شیوع، علل، درمان و عملکرد بیضه قبل و بعد از درمان واریکوسل: مطالعه مروری نظام مند. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 1-12. magiran.com/p2020676
Maryam Mirchenari, Behzad Abbasi, Marziyeh Tavalaee, Leila Azadi, Mohammad, Hossein Nasr, Prevalence, etiology, testicular function and clinic outcome before and after varicocelectomy: A systematic review, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 1-12. magiran.com/p2020676
مریم میرچناری، بهزاد عباسی، مرضیه تولایی، لیلا آزادی، محمدحسین نصر، "شیوع، علل، درمان و عملکرد بیضه قبل و بعد از درمان واریکوسل: مطالعه مروری نظام مند"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2020676
Maryam Mirchenari, Behzad Abbasi, Marziyeh Tavalaee, Leila Azadi, Mohammad, Hossein Nasr, "Prevalence, etiology, testicular function and clinic outcome before and after varicocelectomy: A systematic review", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2020676
مریم میرچناری، بهزاد عباسی، مرضیه تولایی، لیلا آزادی، محمدحسین نصر، (1398). 'شیوع، علل، درمان و عملکرد بیضه قبل و بعد از درمان واریکوسل: مطالعه مروری نظام مند'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.1-12. magiran.com/p2020676
Maryam Mirchenari, Behzad Abbasi, Marziyeh Tavalaee, Leila Azadi, Mohammad, Hossein Nasr, (2019). 'Prevalence, etiology, testicular function and clinic outcome before and after varicocelectomy: A systematic review', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.1-12. magiran.com/p2020676
مریم میرچناری؛ بهزاد عباسی؛ مرضیه تولایی؛ لیلا آزادی؛ محمدحسین نصر. "شیوع، علل، درمان و عملکرد بیضه قبل و بعد از درمان واریکوسل: مطالعه مروری نظام مند". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2020676
Maryam Mirchenari; Behzad Abbasi; Marziyeh Tavalaee; Leila Azadi; Mohammad; Hossein Nasr. "Prevalence, etiology, testicular function and clinic outcome before and after varicocelectomy: A systematic review", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2020676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال