ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید آقاجانی، مرضیه نظری، رامین شعبانی، (1398). اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 24-33. magiran.com/p2020678
Vahid Aghajani, Marzieh Nazari, Ramin Shabani, (2019). Impact of aerobic and resistance training supplemented with the consumption of saffron on glutathione peroxidase and malondialdehyde in men with type 2 diabetes, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 24-33. magiran.com/p2020678
وحید آقاجانی، مرضیه نظری، رامین شعبانی، اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 24-33. magiran.com/p2020678
Vahid Aghajani, Marzieh Nazari, Ramin Shabani, Impact of aerobic and resistance training supplemented with the consumption of saffron on glutathione peroxidase and malondialdehyde in men with type 2 diabetes, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 24-33. magiran.com/p2020678
وحید آقاجانی، مرضیه نظری، رامین شعبانی، "اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 24-33. magiran.com/p2020678
Vahid Aghajani, Marzieh Nazari, Ramin Shabani, "Impact of aerobic and resistance training supplemented with the consumption of saffron on glutathione peroxidase and malondialdehyde in men with type 2 diabetes", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 24-33. magiran.com/p2020678
وحید آقاجانی، مرضیه نظری، رامین شعبانی، (1398). 'اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.24-33. magiran.com/p2020678
Vahid Aghajani, Marzieh Nazari, Ramin Shabani, (2019). 'Impact of aerobic and resistance training supplemented with the consumption of saffron on glutathione peroxidase and malondialdehyde in men with type 2 diabetes', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.24-33. magiran.com/p2020678
وحید آقاجانی؛ مرضیه نظری؛ رامین شعبانی. "اثر تمرینات هوازی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل زعفران برگلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدهید مردان مبتلا به دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 24-33. magiran.com/p2020678
Vahid Aghajani; Marzieh Nazari; Ramin Shabani. "Impact of aerobic and resistance training supplemented with the consumption of saffron on glutathione peroxidase and malondialdehyde in men with type 2 diabetes", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 24-33. magiran.com/p2020678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال