ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا رئیس الساداتی، عبدالجلال مرجانی، صفورا خواجه ، (1398). اثر گلوکز بر بهینه سازی پروتکل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلول های شبه کاردیومیوسیت، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 41-48. magiran.com/p2020680
Sara Raisolsadati, Abdoljalal Marjani, Safoura Khaje, (2019). Effect of glucose on improvement of BM-MSC differentiation into cardiomyocyte - like cells, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 41-48. magiran.com/p2020680
سارا رئیس الساداتی، عبدالجلال مرجانی، صفورا خواجه ، اثر گلوکز بر بهینه سازی پروتکل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلول های شبه کاردیومیوسیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 41-48. magiran.com/p2020680
Sara Raisolsadati, Abdoljalal Marjani, Safoura Khaje, Effect of glucose on improvement of BM-MSC differentiation into cardiomyocyte - like cells, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 41-48. magiran.com/p2020680
سارا رئیس الساداتی، عبدالجلال مرجانی، صفورا خواجه ، "اثر گلوکز بر بهینه سازی پروتکل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلول های شبه کاردیومیوسیت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 41-48. magiran.com/p2020680
Sara Raisolsadati, Abdoljalal Marjani, Safoura Khaje, "Effect of glucose on improvement of BM-MSC differentiation into cardiomyocyte - like cells", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 41-48. magiran.com/p2020680
سارا رئیس الساداتی، عبدالجلال مرجانی، صفورا خواجه ، (1398). 'اثر گلوکز بر بهینه سازی پروتکل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلول های شبه کاردیومیوسیت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.41-48. magiran.com/p2020680
Sara Raisolsadati, Abdoljalal Marjani, Safoura Khaje, (2019). 'Effect of glucose on improvement of BM-MSC differentiation into cardiomyocyte - like cells', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.41-48. magiran.com/p2020680
سارا رئیس الساداتی؛ عبدالجلال مرجانی؛ صفورا خواجه . "اثر گلوکز بر بهینه سازی پروتکل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به سلول های شبه کاردیومیوسیت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 41-48. magiran.com/p2020680
Sara Raisolsadati; Abdoljalal Marjani; Safoura Khaje. "Effect of glucose on improvement of BM-MSC differentiation into cardiomyocyte - like cells", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 41-48. magiran.com/p2020680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال