ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلناز میرحسینی، مریم طهرانی پور، ناصر مهدوی، (1398). اثر عصاره هیدروالکلی ترکیبی سه گیاه خرفه،گزنه، کندر بر حافظه و تعداد سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 57-62. magiran.com/p2020682
Golnaz Mirhosseini, Maryam Tehranipour, Naser Mahdavi, (2019). Effect of compaind extract of Portulaca olerace, Urtica dioica and Boswellia serrata on memory and number of neurons in CA1 area of hippocampus in induced multiple sclerosis rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 57-62. magiran.com/p2020682
گلناز میرحسینی، مریم طهرانی پور، ناصر مهدوی، اثر عصاره هیدروالکلی ترکیبی سه گیاه خرفه،گزنه، کندر بر حافظه و تعداد سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 57-62. magiran.com/p2020682
Golnaz Mirhosseini, Maryam Tehranipour, Naser Mahdavi, Effect of compaind extract of Portulaca olerace, Urtica dioica and Boswellia serrata on memory and number of neurons in CA1 area of hippocampus in induced multiple sclerosis rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 57-62. magiran.com/p2020682
گلناز میرحسینی، مریم طهرانی پور، ناصر مهدوی، "اثر عصاره هیدروالکلی ترکیبی سه گیاه خرفه،گزنه، کندر بر حافظه و تعداد سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 57-62. magiran.com/p2020682
Golnaz Mirhosseini, Maryam Tehranipour, Naser Mahdavi, "Effect of compaind extract of Portulaca olerace, Urtica dioica and Boswellia serrata on memory and number of neurons in CA1 area of hippocampus in induced multiple sclerosis rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 57-62. magiran.com/p2020682
گلناز میرحسینی، مریم طهرانی پور، ناصر مهدوی، (1398). 'اثر عصاره هیدروالکلی ترکیبی سه گیاه خرفه،گزنه، کندر بر حافظه و تعداد سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.57-62. magiran.com/p2020682
Golnaz Mirhosseini, Maryam Tehranipour, Naser Mahdavi, (2019). 'Effect of compaind extract of Portulaca olerace, Urtica dioica and Boswellia serrata on memory and number of neurons in CA1 area of hippocampus in induced multiple sclerosis rats', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.57-62. magiran.com/p2020682
گلناز میرحسینی؛ مریم طهرانی پور؛ ناصر مهدوی. "اثر عصاره هیدروالکلی ترکیبی سه گیاه خرفه،گزنه، کندر بر حافظه و تعداد سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 57-62. magiran.com/p2020682
Golnaz Mirhosseini; Maryam Tehranipour; Naser Mahdavi. "Effect of compaind extract of Portulaca olerace, Urtica dioica and Boswellia serrata on memory and number of neurons in CA1 area of hippocampus in induced multiple sclerosis rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 57-62. magiran.com/p2020682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال