ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی محمدی نیا، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1398). مقایسه اثر دو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی - قدرتی بر تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلات منتخب مردان فوتبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن یک طرفه مچ پا، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 69-78. magiran.com/p2020684
Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, Hadi Mohammadinia, (2019). Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 69-78. magiran.com/p2020684
هادی محمدی نیا، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، مقایسه اثر دو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی - قدرتی بر تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلات منتخب مردان فوتبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن یک طرفه مچ پا. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 69-78. magiran.com/p2020684
Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, Hadi Mohammadinia, Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 69-78. magiran.com/p2020684
هادی محمدی نیا، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، "مقایسه اثر دو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی - قدرتی بر تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلات منتخب مردان فوتبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن یک طرفه مچ پا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 69-78. magiran.com/p2020684
Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, Hadi Mohammadinia, "Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 69-78. magiran.com/p2020684
هادی محمدی نیا، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1398). 'مقایسه اثر دو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی - قدرتی بر تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلات منتخب مردان فوتبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن یک طرفه مچ پا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.69-78. magiran.com/p2020684
Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, Hadi Mohammadinia, (2019). 'Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.69-78. magiran.com/p2020684
هادی محمدی نیا؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد. "مقایسه اثر دو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی - قدرتی بر تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلات منتخب مردان فوتبالیست مبتلا به پیچ خوردگی مزمن یک طرفه مچ پا". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 69-78. magiran.com/p2020684
Seyed Sadradin Shojaedin; Malihe Hadadnezhad; Hadi Mohammadinia. "Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 69-78. magiran.com/p2020684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال