ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه عاشورپور، احمد حیدری، آی سن قرنجیک، الهام مبشری، سمیرا عشقی نیا، (1398). ارتباط روزه داری مادر در مرحله فولیکولی آخرین قاعدگی با جنسیت نوزاد، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 101-106. magiran.com/p2020688
Khadijeh Ashourpour, Ahmad Heidari, Isen Gharanjik, Elham Mobasheri, Samira Eshghinia, (2019). Relationship of mother's fasting in the follicular phase of the last menstrual cycle and newborn's gender, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 101-106. magiran.com/p2020688
خدیجه عاشورپور، احمد حیدری، آی سن قرنجیک، الهام مبشری، سمیرا عشقی نیا، ارتباط روزه داری مادر در مرحله فولیکولی آخرین قاعدگی با جنسیت نوزاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 101-106. magiran.com/p2020688
Khadijeh Ashourpour, Ahmad Heidari, Isen Gharanjik, Elham Mobasheri, Samira Eshghinia, Relationship of mother's fasting in the follicular phase of the last menstrual cycle and newborn's gender, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 101-106. magiran.com/p2020688
خدیجه عاشورپور، احمد حیدری، آی سن قرنجیک، الهام مبشری، سمیرا عشقی نیا، "ارتباط روزه داری مادر در مرحله فولیکولی آخرین قاعدگی با جنسیت نوزاد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 101-106. magiran.com/p2020688
Khadijeh Ashourpour, Ahmad Heidari, Isen Gharanjik, Elham Mobasheri, Samira Eshghinia, "Relationship of mother's fasting in the follicular phase of the last menstrual cycle and newborn's gender", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 101-106. magiran.com/p2020688
خدیجه عاشورپور، احمد حیدری، آی سن قرنجیک، الهام مبشری، سمیرا عشقی نیا، (1398). 'ارتباط روزه داری مادر در مرحله فولیکولی آخرین قاعدگی با جنسیت نوزاد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.101-106. magiran.com/p2020688
Khadijeh Ashourpour, Ahmad Heidari, Isen Gharanjik, Elham Mobasheri, Samira Eshghinia, (2019). 'Relationship of mother's fasting in the follicular phase of the last menstrual cycle and newborn's gender', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.101-106. magiran.com/p2020688
خدیجه عاشورپور؛ احمد حیدری؛ آی سن قرنجیک؛ الهام مبشری؛ سمیرا عشقی نیا. "ارتباط روزه داری مادر در مرحله فولیکولی آخرین قاعدگی با جنسیت نوزاد". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 101-106. magiran.com/p2020688
Khadijeh Ashourpour; Ahmad Heidari; Isen Gharanjik; Elham Mobasheri; Samira Eshghinia. "Relationship of mother's fasting in the follicular phase of the last menstrual cycle and newborn's gender", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 101-106. magiran.com/p2020688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال