ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو احسانی، فاطمه فراهانی، نگار دایی زاده، ملیکا امیا، معین صالح، مینا ابراهیمی راد، کرم الله طولابی، (1398). شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، 120-128. magiran.com/p2020691
Parastoo Ehsani, Fateme Farahany, Negar Daeizadeh, Melika Amya, Moein Saleh, Mina Ebrahimi, Rad, Karamollah Toolabi, (2019). Determination of bacteria in gallbladder of patients with cholelithiasis and evaluation of pathogenic factors of the prevalent isolated bacteria, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), 120-128. magiran.com/p2020691
پرستو احسانی، فاطمه فراهانی، نگار دایی زاده، ملیکا امیا، معین صالح، مینا ابراهیمی راد، کرم الله طولابی، شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(3): 120-128. magiran.com/p2020691
Parastoo Ehsani, Fateme Farahany, Negar Daeizadeh, Melika Amya, Moein Saleh, Mina Ebrahimi, Rad, Karamollah Toolabi, Determination of bacteria in gallbladder of patients with cholelithiasis and evaluation of pathogenic factors of the prevalent isolated bacteria, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(3): 120-128. magiran.com/p2020691
پرستو احسانی، فاطمه فراهانی، نگار دایی زاده، ملیکا امیا، معین صالح، مینا ابراهیمی راد، کرم الله طولابی، "شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 3 (1398): 120-128. magiran.com/p2020691
Parastoo Ehsani, Fateme Farahany, Negar Daeizadeh, Melika Amya, Moein Saleh, Mina Ebrahimi, Rad, Karamollah Toolabi, "Determination of bacteria in gallbladder of patients with cholelithiasis and evaluation of pathogenic factors of the prevalent isolated bacteria", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.3 (2019): 120-128. magiran.com/p2020691
پرستو احسانی، فاطمه فراهانی، نگار دایی زاده، ملیکا امیا، معین صالح، مینا ابراهیمی راد، کرم الله طولابی، (1398). 'شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(3)، صص.120-128. magiran.com/p2020691
Parastoo Ehsani, Fateme Farahany, Negar Daeizadeh, Melika Amya, Moein Saleh, Mina Ebrahimi, Rad, Karamollah Toolabi, (2019). 'Determination of bacteria in gallbladder of patients with cholelithiasis and evaluation of pathogenic factors of the prevalent isolated bacteria', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3), pp.120-128. magiran.com/p2020691
پرستو احسانی؛ فاطمه فراهانی؛ نگار دایی زاده؛ ملیکا امیا؛ معین صالح؛ مینا ابراهیمی راد؛ کرم الله طولابی. "شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،3 ، 1398، 120-128. magiran.com/p2020691
Parastoo Ehsani; Fateme Farahany; Negar Daeizadeh; Melika Amya; Moein Saleh; Mina Ebrahimi; Rad; Karamollah Toolabi. "Determination of bacteria in gallbladder of patients with cholelithiasis and evaluation of pathogenic factors of the prevalent isolated bacteria", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 3, 2019, 120-128. magiran.com/p2020691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال