ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hoda Enayati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Reza Keramati, Maryam Sheikhi, Hassan Bagheri, Seyyede Fatemeh Shams, Mohammad Hadi Sadeghian, (2019). Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia, Iranian Journal of Blood & Cancer, 11(2), 57-62. magiran.com/p2020707
Hoda Enayati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Reza Keramati, Maryam Sheikhi, Hassan Bagheri, Seyyede Fatemeh Shams, Mohammad Hadi Sadeghian, Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia, Iranian Journal of Blood & Cancer, 2019; 11(2): 57-62. magiran.com/p2020707
Hoda Enayati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Reza Keramati, Maryam Sheikhi, Hassan Bagheri, Seyyede Fatemeh Shams, Mohammad Hadi Sadeghian, "Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia", Iranian Journal of Blood & Cancer 11, no.2 (2019): 57-62. magiran.com/p2020707
Hoda Enayati, Hossein Ayatollahi, Mohammad Reza Keramati, Maryam Sheikhi, Hassan Bagheri, Seyyede Fatemeh Shams, Mohammad Hadi Sadeghian, (2019). 'Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia', Iranian Journal of Blood & Cancer, 11(2), pp.57-62. magiran.com/p2020707
Hoda Enayati; Hossein Ayatollahi; Mohammad Reza Keramati; Maryam Sheikhi; Hassan Bagheri; Seyyede Fatemeh Shams; Mohammad Hadi Sadeghian. "Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia", Iranian Journal of Blood & Cancer, 11, 2, 2019, 57-62. magiran.com/p2020707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال