ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید امیر عباس علومی، احسان امتحانی، مهدی آشتیان، (1398). تاثیر سیستم مدیا بر عملکرد و انتشار آلایندگی مولد های گازی v94.2‎ واحد آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 8(15)، 23-29. magiran.com/p2020714
Mahdi Ashtian, Seyed Amir Abbas Oloomi, Ehsan Emtehani, (2019). The Effect of Media System on the Performance and Pollutant ‎Emissions of v94.2 Gas Generators in Ansaldo Unit of Yazd ‎Combined Cycle Power Plant, Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity , 8(15), 23-29. magiran.com/p2020714
سید امیر عباس علومی، احسان امتحانی، مهدی آشتیان، تاثیر سیستم مدیا بر عملکرد و انتشار آلایندگی مولد های گازی v94.2‎ واحد آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد. مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 1398؛ 8(15): 23-29. magiran.com/p2020714
Mahdi Ashtian, Seyed Amir Abbas Oloomi, Ehsan Emtehani, The Effect of Media System on the Performance and Pollutant ‎Emissions of v94.2 Gas Generators in Ansaldo Unit of Yazd ‎Combined Cycle Power Plant, Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity , 2019; 8(15): 23-29. magiran.com/p2020714
سید امیر عباس علومی، احسان امتحانی، مهدی آشتیان، "تاثیر سیستم مدیا بر عملکرد و انتشار آلایندگی مولد های گازی v94.2‎ واحد آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد"، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 8، شماره 15 (1398): 23-29. magiran.com/p2020714
Mahdi Ashtian, Seyed Amir Abbas Oloomi, Ehsan Emtehani, "The Effect of Media System on the Performance and Pollutant ‎Emissions of v94.2 Gas Generators in Ansaldo Unit of Yazd ‎Combined Cycle Power Plant", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 8, no.15 (2019): 23-29. magiran.com/p2020714
سید امیر عباس علومی، احسان امتحانی، مهدی آشتیان، (1398). 'تاثیر سیستم مدیا بر عملکرد و انتشار آلایندگی مولد های گازی v94.2‎ واحد آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد'، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 8(15)، صص.23-29. magiran.com/p2020714
Mahdi Ashtian, Seyed Amir Abbas Oloomi, Ehsan Emtehani, (2019). 'The Effect of Media System on the Performance and Pollutant ‎Emissions of v94.2 Gas Generators in Ansaldo Unit of Yazd ‎Combined Cycle Power Plant', Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity , 8(15), pp.23-29. magiran.com/p2020714
سید امیر عباس علومی؛ احسان امتحانی؛ مهدی آشتیان. "تاثیر سیستم مدیا بر عملکرد و انتشار آلایندگی مولد های گازی v94.2‎ واحد آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد". مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 8 ،15 ، 1398، 23-29. magiran.com/p2020714
Mahdi Ashtian; Seyed Amir Abbas Oloomi; Ehsan Emtehani. "The Effect of Media System on the Performance and Pollutant ‎Emissions of v94.2 Gas Generators in Ansaldo Unit of Yazd ‎Combined Cycle Power Plant", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity , 8, 15, 2019, 23-29. magiran.com/p2020714
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال