ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید مرادی، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد، (1398). ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، 1-16. magiran.com/p2020817
Majid Moradi , Maryam Safarpour, Sogol Monfared, (2019). the relationship between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting and Management vision, 2(12), 1-16. magiran.com/p2020817
مجید مرادی، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد، ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1398؛ 2(12): 1-16. magiran.com/p2020817
Majid Moradi , Maryam Safarpour, Sogol Monfared, the relationship between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting and Management vision, 2019; 2(12): 1-16. magiran.com/p2020817
مجید مرادی، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد، "ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2، شماره 12 (1398): 1-16. magiran.com/p2020817
Majid Moradi , Maryam Safarpour, Sogol Monfared, "the relationship between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting and Management vision 2, no.12 (2019): 1-16. magiran.com/p2020817
مجید مرادی، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد، (1398). 'ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، صص.1-16. magiran.com/p2020817
Majid Moradi , Maryam Safarpour, Sogol Monfared, (2019). 'the relationship between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange', Journal of Accounting and Management vision, 2(12), pp.1-16. magiran.com/p2020817
مجید مرادی؛ مریم صفر پور؛ سوگل نیک طره منفرد. "ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2 ،12 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2020817
Majid Moradi ; Maryam Safarpour; Sogol Monfared. "the relationship between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting and Management vision, 2, 12, 2019, 1-16. magiran.com/p2020817
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال